Starszy inspektor
Olsztyn
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw rezerwatów przyrody
w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Warunki pracy

Siedziba jednostki usytuowana jest na trzech kondygnacjach, w tym tylko jedna (parter) dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, w bocznej części budynku, umożliwiający wjazd na parter. Także na tej kondygnacji znajduje się toaleta, przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W pozostałej części budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci braku windy, wąskich ciągów komunikacyjnych oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy administracyjno - biurowe, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych. Wyjazdy służbowe związane z pracą w terenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych zezwalających na działania objęte zakazami na terenie rezerwatów oraz przygotowywanie opinii projektowanych działań i inwestycji na potrzeby Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, opiniowaniem i wdrażaniem planów ochrony rezerwatów oraz związanych z przygotowywaniem zadań ochronnych dla rezerwatów nieposiadających planów ochrony.
 • Prowadzenie spraw w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu oraz uproszczonych planów urządzenia lasu.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia, zwiększania obszaru, zmiany celów ochrony, zmniejszania lub likwidacji rezerwatu przyrody, a także udostępniania turystycznego oraz do ruchu pojazdów, wyznaczania miejsc zbioru dziko występujących roślin i grzybów.
 • Prowadzenie spraw związanych z weryfikacją terenową stanu rezerwatów, oceną dotychczasowych działań konserwatorskich, planowaniem zabiegów ochronnych zgodnych z celami ochrony.
 • Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na opracowywanie planów ochrony rezerwatów przyrody oraz wykonywanie działań ochronnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z procedurą ustanawiania rezerwatów przyrody.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie profilowane na kierunku: biologia, ochrona środowiska, zootechnika, leśnictwo, rolnictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk
 • Znajomość form ochrony przyrody
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy, obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy z systemami GIS

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia dokumentu potwierdzająca posiadanie Prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
  ul. Dworcowa 60 (parter, pok. nr 2)
  10-437 Olsztyn

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.

Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Olsztynie: http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani
telefonicznie i drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.

Oferty nie zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. Po wyznaczonym terminie oferty można również odbierać osobiście.

Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie można zapoznać się na naszej stronie BIP.

Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „nabór na stanowisko starszego inspektora ds. rezerwatów przyrody”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 53-72-114.

Starszy inspektor

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna