Starszy inspektor
Kielce
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Zespole Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,
- praca w trudnych warunkach,
- wykonywanie badań laboratoryjnych wymaga wysiłku fizycznego,
- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem
wyjazdów służbowych na terenie kraju,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- przy pracy możliwy kontakt z: zapyleniem, wysoką temperaturą, hałasem,
- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, a
także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów
kontrolnych i pomiarowych,
- w trakcie wykonywania obowiązków wymagane jest poruszanie się po różnych poziomach
budynku,
- budynek laboratorium i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki
pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są
przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach konieczność przebywania na
wysokościach, po ruchem i w hałasie,
- w przypadku wyjazdów służbowych korzystanie ze środków transportu publicznego albo
z samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych lepiszczy, mieszanek mineralno-asfaltowych i warstw asfaltowych,
 • analizowanie, wspólnie z innymi członkami Zespołu Asfaltów i Mieszanek Mineralno- Asfaltowych, wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych lepiszczy, mieszanek mineralno-asfaltowych i warstw asfaltowych,
 • monitorowanie terminowości prowadzonych badań, przygotowywanie danych do monitoringu jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • analizowanie i konsultowanie z bezpośrednim przełożonym swoich spostrzeżeń do przedłożonych recept na mieszanki mineralno-asfaltowe,
 • pobór w terenie, transport i przygotowywanie prób do badań laboratoryjnych,
 • współpraca z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • współuczestnictwo przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • kompetencje – wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • prawo jazdy kat. B+E
 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów
 • znajomość normy Zarządzenie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B+E

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,
Informacja o metodach naboru:
- I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- II etap - pisemny sprawdzian wiedzy, w przypadku gdy warunki formalne spełni co najmniej 8 kandydatów,
- III etap - rozmowa kwalifikacyjna, z kandydatami, którzy z pisemnego sprawdzianu wiedzy uzyskają min 70% punktów a w przypadku nie przeprowadzenia sprawdzianu pisemnego, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełnią warunki formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (41) 34-03-924

Starszy inspektor

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna