Starszy inspektor
Police
Komenda Powiatowa Policji w Policach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Administracyjno-Gospodarczych
w Zespole Administracyjno-Gospodarczym

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa świadczona w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach o 7:30 do 15:30.
Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Powiatowej Policji w Policach przy ul. Kasprowicza 3.
Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku, w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy.
Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne.
W zakresie stanowiska pozostaje również obsługa magazynów zlokalizowanych w budynku komendy.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3037,77 brutto + dodatek za wysługę lat.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki finansowej KPP w Policach, m.in.: rozliczanie faktur i rachunków oraz prowadzenie ewidencji z tym związanej, prowadzenie kasy sprawując odpowiedzialność za przyjmowane wpłaty, rozliczanie delegacji, dojazdów do pracy i innych świadczeń, wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i przychodach, prowadzenie gospodarki socjalnej funkcjonariuszy: dopłat do wypoczynku, należności za przejazd PKP, prowadzenie dokumentacji i ewidencji realizacji umów dot. holowania, parkowania, badania zatrzymanych, rozliczanie dokumentacji finansowej dotyczącej przygotowań obronnych w KPP w Policach,
 • prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej w pełnym zakresie, m.in.: zamawianie i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, materiałów biurowych, środków czystości i higieny, materiałów jednorazowego użytku, zamawianie i prowadzenie ewidencji wody do picia w okresie letnim, prowadzenie magazynu, zamawianie, wydawanie Materiałów Pędnych i Smarów (MPiS).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • znajomość przepisów dotyczących gospodarki finansowej,
 • znajomość środowiska Windows,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne,
 • znajomość gospodarki materiałowej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność komunikowania się,
 • umiejętność samokształcenia się,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o gotowości poddania się procedurze przeprowadzenia postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia kandydatów powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru ze względu na przeprowadzenie przez Pełnomocnika Powiatowego Policji w Policach ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydanie poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 42-47-591 lub (091) 42-47-581.

Starszy inspektor

Police

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna