Starszy inspektor
Nowy Sącz
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ds. wprowadzania danych statystycznych i prowadzenia analiz
w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Nowym Sączu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych;
• praca przed monitorem powyżej 4 godzin na dobę;
• praca w pozycji siedzącej z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała
• zadania wykonywane w siedzibie urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

• stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ul. Artura Grottgera 50;
• budynek wyposażony w windę osobową, klatkę schodową o szerokości 155 cm, korytarz biurowy o szerokości 160 cm;
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych;
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych;
• drzwi do pokoi biurowych o szerokości 90 cm;
• sanitariaty dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajdujące się na każdym piętrze budynku;
• stanowisko pracy znajduje się poza strefą ochronną ale z koniecznością poruszania się w strefie ochronnej ze stale zamkniętymi drzwiami z dostępem na czytnik magnetyczny niezbędny do otwarcia drzwi.;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z wprowadzaniem kart Prd 2/1 i przetwarzaniem danych dla celów statystycznych oraz sporządzanie pism informacyjnych o brakach do Prd 2/1;
 • prowadzenie rejestru wypadków w celu określenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • udzielanie odpowiedzi do Firm Ubezpieczeniowych oraz przygotowywanie zaświadczeń o zdarzeniach drogowych celem ich wydania w celu likwidacji przez nich szkody;
 • wykonywanie metryczki do zdjęć wykonywanych na miejscach zdarzeń drogowych w celu wykorzystania ich w prowadzonych czynnościach wyjaśniających lub postępowaniach przygotowawczych;
 • sporządzanie analiz na potrzeby Wydziału i podmiotów zewnętrznych w celu właściwej dyslokacji służb w rejony i miejsca zagrożone oraz przedsięwzięć zmierzających do usprawnienia czy modyfikacji organizacji ruchu na drogach powiatu grodzkiego i powiatu ziemskiego;
 • aktualizacja i sprawdzanie prawidłowości wprowadzanych danych w celu uzyskania wiarygodnej informacji;
 • wprowadzanie danych z kart statystycznych policjantów Wydziału Ruchu Drogowego do policyjnych baz danych (Sespol) celem uzyskania pełnej informacji;
 • wykonywanie czynności związanych z wprowadzaniem danych zawartych na kartach Prd 5/1 w celu zapewnienia pełnej informacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów dot. ewidencji kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego
 • umiejętności redakcyjne i analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność syntezy i analizy
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (Word, Exel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 412)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną i numer ogłoszenia. Życiorys w formie CV. List motywacyjny i CV muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oświadczenia muszą zawierać wskazaną w ogłoszeniu treść, muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, w zakładce „Ogłoszenia”

http://bip.nowy-sacz.kmp.policja.gov.pl/331/ogloszenia/28821,Wymagane-wzory-oswiadczen.html

Oferty niekompletne i nie spełniające wymogów, niepodpisane i nieopatrzone datą oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (018)-442-41-30) lub (018)-442-41-21) w godz. 7.30 - 15.30.


Starszy inspektor

Nowy Sącz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna