Starszy inspektor
Radom
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Profilaktyki społecznej
w Wydziale Prewencji (umowa w ramach zastępstwa)

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa,
- wykonywanie zadań wymagających dużej komunikatywności, samodzielności i kreatywności w wykonywaniu powierzonych zadań , zasadniczym zadaniem jest realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem sekretariatu
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Podejmowanie działań oraz inspirowanie jednostek Policji podległych KWP z siedzibą w Radomiu do realizacji przedsięwzięć profilaktycznych zapobiegających przestępczości i innym zagrożeniom w szczególności ukierunkowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
 • Monitorowanie i inicjowanie przedsięwzięć w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej"
 • Inspirowanie jednostek Policji do współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi oraz władzami samorządowymi w zakresie podejmowania działań na rzec bezpieczeństwa publicznego
 • Propagowanie w środkach masowego przekazu informacji o działaniach edukacyjno- prewencyjnych podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz opracowywanie informacji w powyższym zakresie przeznaczonych do umieszczenia na stronie internetowej KWP
 • Analizowanie zagrożeń negatywnymi zjawiskami społecznymi w oparciu o informacje z mediów, opinie i badania społeczne oraz na tej podstawie inicjowanie działań zapobiegawczych z zakresu profilaktyki społecznej, a także opracowywanie programów, akcji, materiałów profilaktyczno- edukacyjnych i wytycznych w tym zakresie
 • Udzielanie niezbędnej pomocy merytorycznej i instruktażu przedstawicielom jednostek Policji garnizonu mazowieckiego w zakresie realizacji zadań z profilaktyki społecznej oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych
 • Uczestniczenie w czynnościach nadzorczo- instruktażowych z zakresu profilaktyki społecznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w placówce opiekuńczo- wychowawczej lub resocjalizacyjnej albo w administracji publicznej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Organizacja pracy własnej
 • Kreatywność
 • Umiejętność analizowania , oceniania, komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe kierunek:pedagogika, socjologia, resocjalizacja, profilaktyka społeczna lub administracja
 • Znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE"
 • Znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz zadań realizowanych przez Policję

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr. 182, 1228 ze zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. - W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń. - Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. - Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. - Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. - Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. - Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-20-04, /048/ 345-28-18

Starszy inspektor

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna