Starszy inspektor
Poznań
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw poradnictwa konsumenckiego
Wydział Prawno Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

Warunki pracy

praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego w formie pisemnej, telefonicznej i bezpośredniej oraz udzielanie informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw interesów konsumentów
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i rejestrów w celu dostarczania informacji o prowadzonych sprawach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Znajomość ustawy o prawach konsumenta, ustawy o Inspekcji Handlowej oraz Kodeksu cywilnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze poradnictwa konsumenckiego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Zasady naboru dostępne są na: http://poznan.wiih.gov.pl/bip/?zasady-naborow,43

Wynagrodzenia zasadnicze miesięczne brutto: 3100,00zł

Starszy inspektor

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna