Starszy inspektor
Katowice
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi kasowej
w Biurze Budżetowo-Finansowym

Warunki pracy

• duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
• częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
• wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, w tym umieszczonych w szafach z koniecznością użycia drabiny,
• praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego,
• podróże służbowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
Budynek Urzędu wielokondygnacyjny, niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wpłat (również dewiz) i odprowadzanie ich we właściwych terminach na odpowiednie rachunki bankowe Wyższego Urzędu Górniczego
 • podejmowanie gotówki (również dewiz) z rachunków bankowych Wyższego Urzędu Górniczego na regulowanie zobowiązań finansowych Urzędu
 • prowadzenie ewidencji wypłaconych zaliczek, sprawowanie kontroli nad terminowym ich rozliczaniem
 • dokonywanie rejestracji, wyrejestrowań odbiorników radiowych i telewizyjnych, regulowanie należności z tym związanych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie dla Wyższego Urzędu Górniczego oraz jednostek podległych
 • sporządzanie zbiorczych, imiennych wykazów z tytułu korzystania przez pracowników urzędu z telefonów służbowych do celów prywatnych, na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych
 • prowadzenie ewidencji oraz wydawanie druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenie ewidencji znajdujących się w kasie urzędu depozytów
 • obsługa kasowa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Wyższym Urzędzie Górniczym oraz wykonywanie innych dodatkowych czynności zleconych przez Zarząd PKZP
 • prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej z zakresu realizowanych zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu administracji lub ekonomii
 • Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy kodeks pracy oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania bloczkami dotyczącymi nakładania grzywien w drodze mandatu
 • Dobra umiejętność obsługi komputera, w tym Internetu i poczty elektronicznej oraz umiejętność korzystania z programów MS Word, MS Excel
 • Myślenie analityczne
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w prowadzeniu kasy
 • wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu administracji lub ekonomii
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi programu finansowo-księgowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu obsługi programu finansowo-księgowego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych i dodatkowych - analiza dokumentów,
- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy,
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: myślenie analityczne, samodzielność i inicjatywa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-18-20.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna