Starszy inspektor
Kołobrzeg
Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Zespół Administracyjno-Gospodarczy

Warunki pracy

Praca biurowa w niepełnym wymiarze pracy, jednozmianowa. Na stanowisku pracy występuje oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów. Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku KPP Kołobrzeg.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozliczanie kart pracy pojazdów służbowych KPP Kołobrzeg.
 • Sporządzanie sprawozdań z przebiegu kilometrów oraz zużytego paliwa.
 • Sporządzanie planów OT2 dla pojazdów bedących na wyposazeniu jednostki.
 • Kontrola pojazdów pod względem ich sprawności technicznej.
 • Nadzór nad prowadzonymi postępowaniami szkodowymi.
 • Administrowanie obiektami służbowymi jednostki, nadzór i konserwacja budynków podległych KPP Kołobrzeg.
 • Zgłaszanie do Wydziału Transportu KWP potrzeb materialno-technicznych.
 • Zabezpieczenie obiektów i pomieszczeń słuzbowych pod względem ppoż.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe - praca w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe techniczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
  ul. Kilińskiego 20
  78-100 Kołobrzeg

  Sekretariat Komendanta p. 207

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko starszego inspektora w Zespole Administracyjno-Gospodarczym"

Wymienione w ogłoszeniu oświadczenia należy opatrzyć aktualną datą oraz odręcznym podpisem.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminach poszczególnych etapów selekcji.

Nabór odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

Starszy inspektor

Kołobrzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna