Starszy inspektor
Konin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw budowlanych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina

Warunki pracy

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu z uwagi na prowadzone sprawy z zakresu działalności inspekcyjnej na terenie miasta Konina. Pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze budynku Miasta Konina z możliwością poruszania się po budynku wyposażonym w windę. Stanowisko pracy wyposażone jest w sprzęt komputerowy z możliwością korzystania z urządzeń administracyjno-biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych oraz przygotowanie propozycji i projektów planów inspekcji
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz postępowań egzekucyjnych
 • przeprowadzanie regularnych kontroli budów
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej
 • przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdawczości z działalności inspekcyjnej i kontrolnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w administracji publicznej
 • uprawnienia budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina
  ul. płk. Witolda Sztarka 1
  62-500 Konin
  biuro nr 217

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 kwietnia 2019 roku

Starszy inspektor

Konin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna