Starszy inspektor
Lublin
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej
w Wydziale Administracyjno-Technicznym

Warunki pracy

• Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
• Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej
• Praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach Inspektoratu
• Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego

Zabudowę Inspektoratu w Lublinie stanowi budynek administracyjny wyposażony w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Otoczenie budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo: platforma oraz z jednej strony podjazd.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Inspektoratu i przedkładanie do dekretacji Wojewódzkiego Inspektora, rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek, przygotowywanie i wysyłanie korespondencji i nadawanie przesyłek, prowadzenie ewidencji pism wychodzących w książce kancelaryjnej i pocztowej książce nadawczej, obsługa elektronicznego systemu obiegu informacji i dokumentacji (el-Dok), poczty elektronicznej Inspektoratu oraz platformy E-PUAP
 • Udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych Wydziałów, stanowisk pracy lub instytucji
 • Realizowanie całości spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe
 • Obsługiwanie domofonu i wpuszczanie do obiektu interesantów oraz podmiotów uprawnionych
 • Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i pieczątek używanych w Inspektoracie w Lublinie oraz realizacja zamówień pieczątek i pieczęci i przygotowanie ich likwidacji
 • Obsługa sekretariatu Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcy w czasie nieobecności pracownika sekretariatu
 • Prowadzenie osobowych samochodów służbowych oraz realizacja zadań przewozowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych
 • Znajomość przepisów dot. służby cywilnej,
 • Znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Dobra znajomość obsługi programów komputerowych Word, Excel oraz sprzętu biurowego
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w administracji publicznej
 • wykształcenie: średnie administracyjne lub wyższe
 • Wysoka kultura osobista
 • Znajomość zasad obsługi elektronicznego systemu obiegu informacji i dokumentacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (do pobrania ze strony BIP WIOŚ w Lublinie),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu.
Przez doświadczenie zawodowe rozumie się okresy pozostawania w stosunku pracy a także różnego rodzaju staże.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Proces naboru składa się z następujących etapów:
Etap I: analiza spełniania wymagań niezbędnych,
Etap II: test wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska, przepisów dotyczących służby cywilnej i pytań specjalistycznych wynikających z przypisanych zadań .
Następnie dla osób które uzyskają minimum 60% punktów rozmowa kwalifikacyjna w ww. zakresie.
Etap III: rozmowa z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
O terminie etapu II zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Na stronie internetowej www.wios.lublin.pl (w zakładce Punkt Obsługi Klienta) umieszczono pomocniczy formularz Oświadczenie dla kandydatów na stanowiska służby cywilnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2350 zł/mies. (+ dodatek stażowy).
Dodatkowe informacje tel. (81) 718-62-45.
Prosimy o zamieszczanie w treści listu motywacyjnego numeru ogłoszenia.

Starszy inspektor

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna