Starszy inspektor
Gorzów Wielkopolski
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw organizacji i nadzoru nad systemem ratownictwa medycznego
w Wydziale Zdrowia

Warunki pracy

- stres związany z przeprowadzaniem kontroli oraz wykonywaniem zadań pod presją czasu
- krajowe wyjazdy służbowe
- nietypowe godziny pracy (w związku z koniecznością przeprowadzania kontroli)
- zagrożenie korupcją
- praca w szczególnie trudnych warunkach (występuje niebezpieczeństwo kontaktu z czynnikami zagrażającymi zdrowiu, np. wirusy, bakterie, możliwości zakażenia)
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad funkcjonowaniem systemu PRM na terenie województwa lubuskiego, w tym m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, będących dysponentami jednostek systemu państwowego ratownictwa medycznego (PRM), jednostek współpracujących z systemem PRM, podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników medycznych i kursy dyspozytorów medycznych pod względem spełniania przez nie wymagań określonych w przepisach oraz innych podmiotów objętych nadzorem wojewody
 • zatwierdzanie, wydawanie decyzji o odmowie lub cofnięciu zgody w zakresie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • prowadzenie spraw związanych z odmowami przyjęcia pacjentów transportowanych przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala
 • prowadzenie spraw związanych z nieprawidłową obsadą kadrową w zespołach ratownictwa medycznego
 • prowadzenie postępowania skargowego dot. funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie województwa lubuskiego
 • przeprowadzanie kontroli realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Dyrektorem LOW NFZ dotyczącego zawarcia, rozliczania i kontroli umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów dotyczących kompetencji wojewody w zakresie ochrony zdrowia
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: obsługi edytora tekstów MS Word, obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point
 • umiejętności analityczne
 • dokładność, samodzielność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie zdrowia lub administracji publicznej lub w przeprowadzaniu kontroli
 • wykształcenie: wyższe administracyjne, medyczne, zdrowie publiczne lub studia podyplomowe z zakresu administracji, zarządzania w opiece zdrowotnej
 • szczególne uprawnienia: prawo wykonywania zawodu medycznego
 • znajomość przepisów i standardów dot. prowadzenia kontroli
 • odporność na stres
 • wysoka kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu medycznego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
• Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/ 71 15 263

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna