Starszy inspektor
Włocławek
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Wydziale Polityki Społecznej

Warunki pracy

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, czas pracy zgodnie z przepisami o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym przy ul. Brzeskiej 8 we Włocławku. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • odpowiadanie za cały proces przygotowania decyzji administracyjnych w celu realizacji kompetencji Wojewody jako organu II instancji oraz organu wyższego stopnia w stosunku do decyzji wydawanych z upoważnienia starosty z zakresu rynku pracy,
 • wykonywanie kontroli problemowych, doraźnych i sprawdzających w powiatowych urzędach pracy,
 • wykonywanie kontroli okresowych i doraźnych w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej,
 • udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach uprawnień do zasiłków dla bezrobotnych i innych uprawnień wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • merytoryczne rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność powiatowych urzędów pracy,
 • udzielanie informacji klientom zewnętrznym w zakresie stosowania przepisów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • przygotowywanie projektu rocznego planu kontroli oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania kontroli powiatowych urzędów pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy,
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • - znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • efektywna komunikacja, myślenie analityczne, myślenie kreatywne, współdziałanie w grupie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Starszy inspektor

Włocławek

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna