Starszy inspektor
Puławy
Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw statystyki przestępczości
Zespół Statystyki Przestępczości Wydziału Kryminalnego

Warunki pracy

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych KPP w Puławach zajmujących się realizacją powiązanych zadań. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, drukarka, niszczarka papierów), prowadzeniem rozmów telefonicznych z interesantami. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku starszego inspektora zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu. Występują częste kontakty z klientami wewnętrznymi.
Pomieszczenie biurowe usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - bariery architektoniczne (schody, wąskie ciągi komunikacyjne, specjalistyczna łazienka tylko na parterze budynku, brak windy).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, modyfikacja i wprowadzanie do bazy KSIP druków statystycznych dot. rejestracji wszczęć i zakończeń postępowań przygotowawczych z komórek KPP Puławy, KP Kurów, PP Nałęczów, PP Kazimierz Dolny
 • Przyjmowanie, modyfikacja i wprowadzanie do bazy KSIP druków KSIP dot. przestępstw, rzeczy utraconych w ramach postępowań przygotowawczych prowadzonych przez komórki KPP Puławy, KP Kurów, PP Nałęczów, PP Kazimierz Dolny
 • Przyjmowanie, modyfikacja i wprowadzanie do bazy KSIP druków KSIP dotyczących rejestracji procesowych osób, a także związanych z tym środków zapobiegawczych
 • Przyjmowanie, modyfikacja i wprowadzanie do bazy KSIP druków statystycznych dot. rysopisów, daktyloskopii oraz rejestracji GENOM
 • Obsługiwanie poczty elektronicznej LOTUS
 • Odbieranie i rejestrowanie koordynacji z systemów KSIP oraz przekazywanie ich zainteresowanym komórkom organizacyjnym KPP
 • Odbieranie i rejestrowanie odpowiedzi dot. sprawdzeń w bazie KSIP osób i podmiotów
 • Dokonywanie sprawdzeń w systemie PESEL, Osadzony, SPP na potrzeby funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego
 • Przygotowywanie danych statystycznych z bazy KSIP na potrzeby analizy przez przełożonych
 • Wykonywanie weryfikacji danych gromadzonych w bazie KSIP na potrzeby Wydziału Kryminalnego oraz zleconych przez Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Lublinie
 • Obsługa systemu ERCDŚ na potrzeby weryfikacji danych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji
 • Samodzielność
 • Sumienność
 • Umiejętność stosowania odpowiednich procedur
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej dopuszczającej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"
 • Obsługa komputerowych programów biurowych i systemów policyjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia potwierdzająca posiadaną niepełnosprawność
 • Kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej dopuszczającej do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “POUFNE”
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych i systemów policyjnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Puławach
  24-100 Puławy
  ul. Wojska Polskiego 6

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (81) 88 90 232, (81) 88 90 233.

Zatrudnienie osoby na zastępstwo wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w ciągu 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia. Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,1208 (2 100,20 zł brutto) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Puławach (pok. 125) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres.

Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach, opublikowanym w BIP KPP w Puławach (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).

UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE (W BIP KPP w Puławach dostępny jest WZÓR OŚWIADCZENIA kandydata ubiegającego się o stanowisko).

Komenda Powiatowa Policji w Puławach ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
https://nabory.kprm.gov.pl/,
http://bip.pulawy.kpp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Puławy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna