Starszy inspektor
Pruszcz Gdański
Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Zespołu do Spraw Prezydialnych Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim

Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
- podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka
- stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej
- bariery architektoniczne – brak wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, budynek dwukondygnacyjny
- na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
- stres związany z permanentną obsługą klienta

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • odbieranie, wysyłanie, rejestrowanie korespondencji w ramach systemu informatycznego SIDAS i rozdział korespondencji zgodnie z jej dekretacją oraz obowiązującymi w tym zakresie procedurami i przepisami,
 • realizacja zadań z zakresu spraw kancelaryjno – biurowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami,
 • prowadzenie rejestrów niezbędnych do prawidłowego obiegu dokumentacji służbowej,
 • redagowanie, przygotowanie projektów pism na potrzeby kierownika jednostki organizacyjnej i jego zastępcy,
 • obsługa interesantów,
 • archiwizowanie i brakowanie dokumentacji służbowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na podobnym stanowisku.
<br>
 • znajomość przepisów i procedur z zakresu zasad pracy kancelaryjnej,
 • umiejętność sprawnej obsługi typowych urządzeń biurowych, w tym znajomość programów informatycznych MS Office, MS Word, Excel,
 • dobra organizacja pracy własnej, dokładność, systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji w sposób precyzyjny, jasny i zwięzły,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie oraz umiejętności
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
  ul. Wita Stwosza 4
  83-000 Pruszcz Gdański

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
Proponowane wynagrodzenie brutto około 2.347,- zł miesięcznie oraz prawo do płatnej wysługi lat.
W liście motywacyjnym proszę o podanie nazwy stanowiska na jakie kandydat aplikuje.
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności.
KPP w Pruszczu Gdańskim nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczanie ich na innych portalach niż wymaganych procedurami.
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58-78-54-279 u pracownika kadrowego Ewy Chara – Suprun.

Starszy inspektor

Pruszcz Gdański

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna