Starszy inspektor
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw programów rządowych
w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

Warunki pracy

1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
2. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
3. Zagrożenie korupcją.
4. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
5. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie kontroli wydatków poniesionych przez beneficjentów programów rządowych w tym Funduszu Dróg Samorządowych;
 • Przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie projektów, opiniowanie zmian w realizowanych projektach i monitorowanie ich realizacji;
 • Uczestnictwo w kontrolach na miejscu realizacji projektów w instytucjach zewnętrznych i sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych wizyt;
 • Opracowywanie dla Wydziału Finansów i Budżetu OUW informacji niezbędnych do celów statystycznych i sporządzania sprawozdań oraz badania efektywności programów;
 • Przeprowadzanie naborów wniosków o dofinansowanie, prowadzenie obsługi komisji oceniających projekty;
 • Opracowywanie Ministrowi Infrastruktury/Ministrowi Inwestycji i Rozwoju informacji niezbędnych do celów statystycznych i sporządzanie sprawozdań oraz badania efektywności Programów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów w zakresie kpa;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość ustawy o dochodach j.s.t.;
 • Znajomość ustawy o rachunkowości;
 • Znajomość ustawy o VAT;
 • Znajomość ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, województwa;
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych;
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi aplikacji MS Office oraz urządzeń biurowych;
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia;
 • Samodzielność, odpowiedzialność;
 • Umiejętności interpersonalne (umiejętność współpracy z zespołem);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe lub studia podyplomowe w zakresie administracji
 • Odporność na stres;
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i w sytuacjach stresowych;
 • Umiejętność koordynacji kilku spraw prowadzonych jednocześnie;
 • Język obcy: j. angielski Poziom: B1

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 504.

Starszy inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna