Starszy inspektor
Słupsk
Urząd Morski w Słupsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw rozliczeń podatku VAT oraz księgowości materiałowej
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4h dziennie.

Bariery architektoniczne:
- schody,
- brak windy,
- brak podjazdu,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet,
- brak drzwi odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji dowodów sprzedaży i zakupów
 • Przygotowywanie zestawień z rejestrów VAT
 • Generowanie JPK z rejestrów VAT
 • Sprawdzanie dowodów magazynowych pod względem formalno-rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji gospodarki materiałowej
 • Rozliczanie inwentaryzacji magazynu
 • Dekretowanie i ewidencja dokumentów dochodów budżetowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w tym 1 rok w księgowości budżetowej
 • Przeszkolenie w zakresie podatku VAT
 • Znajomość rozliczeń podatku VAT
 • Znajomość szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków
 • Znajomość zasad rachunkowości budżetowj
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie lub oświadczenie o przeszkoleniu z zakresu podatku VAT
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Słupsku - sekretariat
  al. Sienkiewicza 18
  76-200 Słupsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskazać sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu naboru (odbiór osobisty/odesłanie/zniszczenie). Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane.
Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego – data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie.
Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zadecyduje Dyrektor Urzędu.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3044,99 zł + dodatek stażowy.

Starszy inspektor

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna