Starszy inspektor
Jelenia Góra
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw wspomagania służb Wydziału Prewencji
Wydział Prewencji

Warunki pracy

Praca na 2 piętrze budynku, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym. Stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę, faks. W budynku brak windy, podjazd tylko na parter budynku, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku. Obsługa klientów zewnętrznych. Czas pracy według Ustawy o Służbie Cywilnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń na telefon oraz formatki z CPR, dokonywanie sprawdzeń prewencyjnych w KSI i przekazywanie uzyskanych informacji zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami.
 • Prowadzenie i sporządzanie dokumentacji w zakresie określonym przez przełożonych oraz prowadzenie archiwizacji dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Wspomaganie funkcjonariuszy Wydziału Prewencji w realizacji zadań z zakresu koordynacji służby, rejestru wykroczeń, a także pracy sztabowej.
 • Przyjmowanie oraz wydawanie funkcjonariuszom sprzętu specjalistycznego, mobilnych terminali noszonych oraz kluczy oraz wysyłanie telefonogramów.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyżurnego KMP lub Zastępcę Dyżurnego mających na celu właściwe funkcjonowanie Stanowiska Kierowania KMP w Jeleniej Górze.
 • Przygotowywanie zestawień statystycznych oraz analiz dotyczących pracy KMP w Jeleniej Górze.
 • Obsługiwanie interesantów – funkcja recepcyjna.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • komunikatywność
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • pozytywne podejście do obywatela
 • asertywność
 • odporność na stres
 • znajomość Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • znajomość Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
 • znajomość Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
 • znajomość Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
 • znajomość Ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego
 • znajomość Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym
 • znajomość Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
 • znajomość Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
 • znajomość Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
 • znajomość Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
 • znajomość Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
 • znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość Zarządzenia nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych policji (z późn. zm.).
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2016r. , poz. 1167)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2016r. , poz. 1167).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko..................................(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Referatu Prezydialnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
  ul. Nowowiejska 43
  58-500 Jelenia Góra
  parter

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci będą informowani telefonicznie, w związku z tym w dokumentach należy podać numer telefonu kontaktowego. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna). Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości na podstawie dokumentów wymienionych w części "Wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane. Życiorys/cv, list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń oraz złożone a nieopatrzone własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Kancelarii Referatu Prezydialnego KMP w Jeleniej Górze. Długość i rodzaj stażu pracy musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.
Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Starszy inspektor

Jelenia Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna