Starszy inspektor
Kędzierzyn-Koźle
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kierowania Kancelarią Jawną
w Kancelarii Jawnej

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa w pozycji siedzącej, na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
• budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwiającą swobodne przemieszczanie się (brak podjazdów, windy, odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych),
• stanowisko pierwszym piętrze budynku,
• naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz przekazywanie dokumentów jawnych,
 • przyjmowanie dokumentów do wysłania,
 • udostępnianie i wydawanie dokumentów jawnych wykonawcom,
 • gromadzenie dokumentów zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z dekretacjami wykonawców odpowiedzialnych za załatwienie sprawy, w tym nadzór nad teczkami przedmiotowymi, znajdującymi się w składzie materiałów niearchiwalnych i udostępnianie ich wykonawcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozliczanie wykonawców z powierzonych im dokumentów kat. A oraz BE,
 • prowadzenie ewidencji jawnych wojskowych wydawnictw specjalistycznych,
 • kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów jawnych,
 • wymiana przesyłek pocztowych, w tym prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z zawartą umową z operatorem pocztowym,
 • pełnienie obowiązków Kierownika Kancelarii Tajnej w razie jego nieobecności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustaw o ochronie informacji niejawnych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o powszechnym obowiązku obrony RP, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, i rozporządzeń wykonawczych do powyższych ustaw,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość zasad pracy biurowej w tym sporządzania dokumentów,
 • znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie specjalistyczne w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych dla Kierowników Kancelarii Tajnych,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia specjalistycznego w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych dla Kierowników Kancelarii Tajnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikacje należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "OFERTA PRACY
NA STANOWISKO STARSZEGO INSPEKTORA DO SPRAW KIEROWANIA KANCELARIĄ JAWNĄ".
Wymagane oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Po formalnej i merytorycznej analizie nadesłanych ofert wybrani kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszego etapu, zostaną poinformowani telefonicznie o dalszym etapie rekrutacyjnym.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 02.01.2020r.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 261-624-301.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Kędzierzyn-Koźle

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna