Starszy inspektor
Piaseczno
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw informatyczno-łącznościowych
w Zespole Informatyki Wydziału Wspomagającego

Warunki pracy

- praca biurowa
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- miejsce pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze
- budynek częściowo spełnia wymogi architektoniczne dla osób niepełnosprawnych tj. na zewnątrz i wewnątrz budynku znajduje się winda, wewnątrz budynku można swobodnie poruszać się, jest odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów
- na pierwszym piętrze, gdzie usytuowane jest miejsce pracy brak pomieszczenia sanitarno-higienicznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
- brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
- w budynku nie występują szkodliwe, czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawuje nadzór i koordynuje realizację zadań przewidzianych dla Zespołu Informatyki oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad dokumentacją objętą rejestracją procesową w celu zapewnienia terminowej, rzetelnej, kompletnej realizacji zadań,
 • sprawuje nadzór nad jakością, terminowością, kompletnością danych wprowadzanych, modyfikowanych do policyjnych i pozapolicyjnych baz danych celem zapewnienia wymaganej jakości danych w KSIP,
 • nadzoruje i koordynuje realizację zadań związanych z zapewnieniem niezakłóconego działania systemów informatycznych i łącznościowych w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie i jednostkach podległych w celu zapewnienia ciągłości działania systemów informatyczno-łącznościowych,
 • sprawuje nadzór nad realizacją zadań związanych z prowadzeniem gospodarki przychodowo-rozchodowej sprzętu informatyki i łączności (prowadzeniem ewidencji, procesem: powierzenia mienia, wprowadzania danych do SWOP GM (Gospodarka Materiałowa) i ŚT (Środki Trwałe), inwentaryzacji, postępowań szkodowych, wybrakowania) w celu zapewnienia rozliczenia się z powierzonego mienia,
 • sprawuje nadzór nad prowadzeniem ewidencji uprawnień/upoważnień, terminowych ich nadawaniem i odwoływaniem w celu realizacji procedur kontroli dostępu i bezpieczeństwa,
 • sprawuje nadzór nad realizacją zadań administratora informatyki i lokalnego administratora technicznego systemów informatycznych w celu utrzymania ciągłości działania systemów,
 • koordynuje naprawę, przeglądy i konserwację sprzętu informatycznego i łączności w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność wykorzystania systemów informatycznych
 • Umiejętność wykorzystania baz danych
 • Umiejętność obsługi poczty elektronicznej
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Kreatywność
 • Komunikatywność
 • Odpowiedzialność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatyczno-łącznościowym lub koordynacji zadań
 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • Znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Zdolności analitycznego myślenia
 • Poświadczenie bezpieczeństwa „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenie zawodowego 1 rok w administracji lub pracy biurowej (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego tj. 1 rok w obszarze informatyczno-łącznościowym oraz koordynacji zadań (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PIASECZNIE
  UL. KOŚCIELNA 3
  05-500 PIASECZNO

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty nie kompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).
Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzianem wiedzy/umiejętności.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2881,78 zł wynikające z mnożnika 1,5379 kwoty bazowej + dodatek stażowy (max do 20%).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: (22) 60-45-288 w godz. 8.00 – 16.00.

Starszy inspektor

Piaseczno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna