Starszy inspektor
Krosno
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ds. BHP, p/poż., Dział ds. pracowniczych, BHP i p.poz.
w Zespole ds. administracyjnych

Warunki pracy

- stres związany z potrzebą podejmowania szybkich i skomplikowanych decyzji,
- stres związany z wykonywaniem kontroli wewnątrzzakładowych

narzędzia i materiały pracy: komputer
Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie i przedstawianie Podkarpackiemu Lekarzowi Weterynarii okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mające na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • prowadzenie lub zapewnienie wymaganych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwia i higieny pracy oraz zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionym pracownikom,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż.,
 • współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 • współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoriami zakładowymi i środowiskowymi w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami,
 • realizowanie przedsięwzięć zapewniających ochronę przeciwpożarową obiektów i terenów wykorzystywanych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie i podległe jednostki organizacyjne,
 • dokonywanie oceny i prowadzenia dokumentacji w zakresie analizy i oceny ryzyka zawodowego,
 • współpracowanie z organami Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkami nadzorującymi sprawność sprzętu gaśniczego w jednostce,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie w zakresie BHP lub wyższe o kierunku lub specjalności BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • biegła znajomość obsługi komputera - pakietu Microsoft Office,
 • dobra znajomość przepisów Kodeksu Pracy, rozporządzeń, ustawy dot. BHP i p/poż.,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość j. angielskiego - poziom komunikatywny,
 • samodzielność, rzetelność i odpowiedzialność,
 • inicjatywa,
 • umiejętność szybkiego działania,
 • dyspozycyjność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
  Dział ds. pracowniczych, bhp i p. poż.
  ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A
  38-400 Krosno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
- oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy,
- tylko kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie albo pisemnie czy elektronicznie, o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego,
- metody i techniki naboru zastosowane w naborze: test (w przypadku zakwalifikowania po wstępnej selekcji co najmniej 10 kandydatów), rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne wykonanie zadań,
- oferty kandydatek/kandydatów, które zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego i zostały umieszczone w protokole, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone,
- oferty pozostałych kandydatek/kandydatów będą odsyłane na ich adres zamieszkania,
- do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
- dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. (13) 43-259-23 wew. 34

Starszy inspektor

Krosno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna