Starszy inspektor
Dołhobyczów
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kierowania Kancelarią Ogólną
Kancelaria Ogólna Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie

Warunki pracy

Praca samodzielna, związana z ochroną informacji niejawnych, danych osobowych. Obsługa systemu EZD wymaga pracy przy monitorze komputerowym pow. 4 godz. dziennie. Kontakty zewnętrzne: z pracownikami Poczty Polskiej w celu odbioru/nadania przesyłek. Godziny pracy:
7:30 – 15:30.
Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Kancelaria znajduje się na I piętrze, dostęp przez klatkę schodową, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie oraz niezwłoczne przekazywanie i wysyłanie dokumentów
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz innej dokumentacji związanej z działalnością kancelarii ogólnej oraz sprawowanie nadzoru nad ich prowadzeniem
 • Ochrona dokumentów niejawnych przechowywanych w kancelarii ogólnej oraz bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów w zakresie działania kancelarii,
 • Planowanie, organizowanie, nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań przez podległego pracownika
 • Udostępnianie i wydawanie materiałów osobom i instytucjom, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania, rozliczanie wykonawców z pobranych dokumentów niejawnych
 • Prowadzenie bieżącej i okresowej kontroli sposobu wytwarzania dokumentów niejawnych przez wykonawców merytorycznych oraz postępowania z dokumentami udostępnionymi wykonawcom przez kancelarię ogólną
 • Systematyczne porządkowanie, kompletowanie dokumentów oraz akt zakończonych spraw w celu ich archiwizacji
 • Ewidencjonowanie zniesienia lub zmian klauzul tajności dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy kancelaryjno – biurowej
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiety biurowe)
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE lub pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE lub pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30 - 10.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2681,- zł oraz dodatek stażowy w przypadku posiadania co najmniej 5 – letniego udokumentowanego stażu pracy.
Planowana data zatrudnienia: 01.12.2019 r. (po uzyskaniu przez kandydata/kandydatkę poświadczenia bezpieczeństwa).
Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Wzór oświadczeń dostępny jest pod adresem http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl w zakładce „Praca->Pracownicy cywilni->Oświadczenie”.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: nr telefonu / adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie/mailowo o wyniku weryfikacji formalnej aplikacji oraz o terminie kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy (fakultatywnie), rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 568-50-91.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Dołhobyczów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna