Starszy inspektor
Lublin
Komenda Miejska Policji w Lublinie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej
w Komisariacie Policji w Niemcach

Warunki pracy

Praca w Komisariacie Policji w Niemcach na stanowisku o charakterze kancelaryjno biurowym przy użyciu sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych ( faks, drukarka, skaner itp. ).
Praca w podstawowym systemie czasu pracy w godz. od 7.30 do 15.30.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
Oświetlenie sztuczne i naturalne.
Miejsce pracy: wysoki parter budynku dwu-kondygnacyjnego w Niemcach przy ul. Różanej 18.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku nie posiada stosownego podjazdu dla samodzielnego poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada: windy, odpowiednio dostosowanej toalety oraz możliwości poruszania się po budynku na wózku inwalidzkim. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.
Nie występują warunki uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie punktu kancelarii tajnej w komisariacie tj: przyjmowanie, przygotowywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych, rejestrowanie w obowiązujących dziennikach i rejestrach dokumentów o charakterze niejawnym, prowadzenie rejestru i zbioru przepisów niejawnych oraz zapoznawanie policjantów i pracowników z przepisami w tym zakresie.
 • Prowadzenie dziennika podawczego, korespondencyjnego, książki doręczeń, skorowidza imienno-rzeczowego oraz przyjmowanie przesyłek z punktu wymiany korespondencji, przedkładanie do dekretacji kierownikowi jednostki i przekazywanie do odpowiednich stanowisk w komisariacie jak również przygotowywanie przesyłek do wysłania.
 • Prowadzenie elektronicznego rejestru czynności dochodzeniowo-śledczych oraz postępowań sprawdzających zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
 • Prowadzenie: rejestrów, ewidencji, wprowadzanie do Systemu Wspomagania Operacyjnego Policji -SWOP ( urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich, badań profilaktycznych policjantów i pracowników komisariatu oraz grafików służby kierownictwa i dyżurnych) oraz prowadzenie ewidencji pieczęci, stempli i identyfikatorów w celu ewidencjonowania danych w przedmiotowym zakresie.
 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji oraz prowadzenie dokumentacji związanej z przekazanymi materiałami do składnicy akt KMP w Lublinie w celu realizacji przepisów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kancelaryjno-biurowym
 • Znajomość ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o służbie cywilnej, o Policji oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,
 • Znajomość pracy kancelaryjno-biurowej
 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz urządzeń biurowych,
 • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, dokładność, dyscyplina pracy, komunikatywność, terminowość
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „ściśle tajne” lub poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Lublinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Północna 3, 20-064 Lublin
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia - starszy inspektor ogłoszenie nr 44137"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Osoby niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz brak wymaganych kopii dokumentów, oświadczeń, brak własnoręcznego podpisu, pod listem motywacyjnym /oświadczeniami, otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia aplikacji do urzędu) nie zostaną rozpatrzone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do I etapu naboru (test wiedzy) zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Oferty osób które nie zakwalifikują się do II etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną komisyjnie zniszczone. KMP w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia o prowadzonym naborze publikowanym w komercyjnych portalach internetowych lub w innych źródłach o podobnym charakterze.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Lublinie po nr tel. 81 535-43-23

Starszy inspektor

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna