Starszy inspektor
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw rozliczania dotacji w obszarze pieczy zastępczej oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

Warunki pracy

1. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
2.Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
3. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie projektu planu wydatków z budżetu Wojewody w zakresie środków finansowych przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację Krajowego Programu Przemocy w Rodzinie;
 • Sporządzanie zbiorczych półrocznych i rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie sprawozdań jednostkowych gmin, powiatu, samorządu;
 • Rozpatrywanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego i przygotowywanie miesięcznych informacji w zakresie planowania wielkości środków do realizacji poszczególnych form pomocy, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na realizację Krajowego Programu Przemocy w Rodzinie;
 • Przygotowywanie i opracowywanie materiałów do oceny stopnia wykorzystania dotacji budżetu Wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na realizację Krajowego Programu Przemocy w Rodzinie oraz dokonuje zmian w planie;
 • Realizowanie zadań wynikających z programów rządowych poprzez zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym tych zadań, przekazywanie środków, rozliczanie, podpisywanie stosownych umów;
 • Sporządzanie wystąpień do Ministra Finansów o dodatkowe środki finansowe, wnioskowane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office.
 • Znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • Znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • Znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów,
 • Znajomość przepisów ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • Znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej.
 • Posiadanie: umiejętności interpretacji przepisów prawa, umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, umiejętności precyzyjnego wyrażania myśli, umiejętności prawidłowego formułowania wniosków, umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętności pracy w zespole;
 • Kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansów publicznych 
<br>lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub jednostkach organizacyjnych realizujących zadania z zakresu: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
<br>

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego
  pok. 251
  Piastowska 14 45-082 Opole
  z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo lub pocztą tradycyjną.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 528

Starszy inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna