Starszy inspektor
Świnoujście
Komenda Miejska Policji w Świnoujściu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kadr i szkolenia policjantów
Zespół Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

praca wykonywana w warunkach normalnych – biurowych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
naturalne i sztuczne oświetlenie,
praca przy monitorze ekranowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizacja i prowadzenie naboru kandydatów do służby w jednostce oraz prowadzenie ich akt osobowych i dokumentacji kadrowej.
 • Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych KMP w Świnoujściu w zakresie polityki kadrowej oraz sprawianie nad nią nadzoru.
 • Wykonywanie wszystkich czynności związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem ze służby w policji, a także przenoszeniem między komórkami organizacyjnymi oraz do innych jednostek.
 • Opracowywanie treści rozkazów personalnych wydawanych przez Komendanta Miejskiego Policji oraz innych decyzji administracyjnych.
 • Prowadzenie rejestru rozkazów personalnych Komendanta Miejskiego Policji w Świnoujściu.
 • Prowadzenie rejestru rozkazów o wyróżnieniu policjantów nagrodą motywacyjną.
 • Uzupełnianie i prowadzenie książki etatowej pracowników cywilnych i funkcjonariuszy.
 • Prowadzenie ewidencji etatowej i kadrowej oraz sporządzanie miesięcznych meldunków.
 • Wprowadzanie danych kadrowych do systemu SESPol.
 • Analiza i wnioskowanie o wprowadzenie zmian organizacyjnych i etatowych KMP Świnoujście.
 • Wydawanie opinii o służbie na żądanie zainteresowanych oraz uprawnionych instytucji.
 • Rozpatrywanie i opiniowanie odwołań, skarg, zażaleń i wniosków w sprawach kadrowych.
 • Prowadzenie wykazu policjantów KMP w Świnoujściu posiadających zgodę na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą.
 • Wprowadzanie danych kadrowych i szkoleniowych policjantów do systemu SWOP.
 • Prowadzenie korespondencji, rejestrowanie i wyrejestrowywanie osób w programie „Płatnik”.
 • Przygotowywanie harmonogramu urlopów wypoczynkowych, prowadzenie nadzoru nad realizacją urlopów wypoczynkowych i ewidencją urlopów bezpłatnych oraz zwolnień lekarskich.
 • Opracowywanie koncepcji i założeń organizacyjnych szkoleń, działalności sportowej oraz wyszkolenia strzeleckiego policjantów KMP Świnoujście.
 • Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych między innymi poprzez analizę wniosków składanych przez kierowników komórek organizacyjnych KMP Świnoujście w wyniku przeprowadzonych analiz
 • Organizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.
 • Kierowanie policjantów na przeszkolenia podstawowe, podoficerskie, aspiranckie oraz oficerskie i specjalistyczne.
 • Organizowanie okresowych kontroli sprawności fizycznej i strzeleckiej policjantów.
 • Prowadzenie ewidencji postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających dotyczące naruszenia dyscypliny służbowej i zachowania etyki policjanta.
 • Sporządzanie pism i odpowiedzi do innych Komend i instytucji państwowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i komunikatywność
 • zdolności organizacyjne pracy
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
Wynagrodzenie zasadnicze 2.822,50 wg mnożnika 1.4724 + wysługa

Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Świnoujściu przed upływem tego terminu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
91-32-67-611

Starszy inspektor

Świnoujście

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna