Starszy inspektor
Kłodzko
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi informatycznej
Zespół Informatyki i Łączności

Warunki pracy

- wejście do budynku bez barier architektonicznych,
- pomieszczenie służbowe zlokalizowane na parterze, odpowiednio dostosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych,
- praca biurowa oraz w terenie
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Instalowanie, monitorowanie, serwisowanie i konserwowanie sprzętu informatycznnego w KPP i jednostkach podległych,
 • Instalowanie, wdrażanie, serwisowanie i odinstalowywanie systemów informatycznych KPP i jednostkach podległych,
 • Administrowanie systemami niejawnymi,
 • Rejestrowanie w bazach danych Policji,
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych i oprogramowań ,
 • Monitorowanie potrzeb jednostek i komórek organizacyjnych KPP w celu uzupełnienia braków sprzętu informatycznego,
 • Wspomganie matodami informatycznymi działań wykrywczych i operacyjno - rozpoznawczych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność, szybkie uczenie się.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami operacyjnymi
 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • świadectwo pracy bądź zaświadczenie obecnego pracodawcy w przypadku kandydatek/kandydatów pracujących,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponujemy wynagrodzenie miesięczne określone mnożnikiem 1,3716, co stanowić będzie kwotę 2629,27 złotych brutto. Płacimy dodatki stażowe uzależnione od stażu, premie kwartalne oraz nagrody jubileuszowe i nagrody roczne tzw. 13-stki.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Oferty , które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci /kandydatki zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji telefonicznie bądź e-mailem.
UWAGA: LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE DATĄ ORAZ WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.
Techniki i metody naboru: weryfikacja ofert, pod kątem spełnienia wymagań formalnych, analiza ofrt spełniających wymagania formlne, test, rozmowa kwalifikacyjna.

Starszy inspektor

Kłodzko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna