Starszy inspektor
Pruszcz Gdański
Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw finansów i rozliczeń
Zespół Finansów i Rozliczeń Referatu Wspomagającego KPP w Pruszczu Gdańskim

Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
-podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka
- stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej
- bariery architektoniczne – brak wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, budynek dwukondygnacyjny
- na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
- stres związany z permanentną obsługą klienta

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z zasad gospodarki finansowej określonej przez KWP w Gdańsku, w tym w szczególności: sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę naliczenia należności w zakresie określonym przez dysponenta środków budżetu państwa oraz prowadzenie niezbędnej ewidencji w zakresie: naliczania należności finansowych za dojazd funkcjonariusza do miejsca pełnienia służby, dopłat do wypoczynku dla f-szy oraz przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy;
 • sprawowanie kontroli formalno – rachunkowej w zakresie wydatków ponoszonych przez jednostkę oraz potwierdzanie wykonywanych usług, w tym rozliczanie wydatków za płatności ponoszono za media;
 • nadzór nad wydatkami ponoszonymi przez jednostkę organizacyjną za wykonane ekspertyzy, analizy, opinie, badanie osób zatrzymanych oraz innych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych i wyjaśniających;
 • nadzór nad wydatkami ponoszonymi przez jednostkę organizacyjną w zakresie : parkowania i holowania pojazdów zabezpieczonych procesowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na podobnym stanowisku
 • umiejętność sprawnej obsługi typowych urządzeń biurowych, w tym znajomość programów informatycznych MS Office, MS Word, Excel;
 • dobra organizacja pracy własnej, dokładność, systematyczność;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji w sposób precyzyjny, jasny i zwięzły;
 • umiejętność logicznego, analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe zarządzanie, finanse, rachunkowość
 • znajomość przepisów i procedur z zakresu zasad gospodarki finansowej KWP w Gdańsku;
 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów wymienionych w wymaganiach dodatkowych
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności oraz ew. kopie innych dokumentów potwierdzających wymiar oraz obszar zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w komórce organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
Proponowane wynagrodzenie brutto około 2.950,- zł miesięcznie oraz prawo do płatnej wysługi lat.
W liście motywacyjnym proszę o podanie nazwy stanowiska na jakie kandydat aplikuje.
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności.
KPP w Pruszczu Gdańskim nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczanie ich na innych portalach niż wymaganych procedurami.
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58-78-54-279 u pracownika kadrowego.

Starszy inspektor

Pruszcz Gdański

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna