Starszy inspektor
Mysłowice
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kwatermistrzowsko - technicznych
w Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej

Warunki pracy

1. Praca w systemie 8-godzinnym, jednozmianowym, w godz. od 7.30 do 15.30;
2. Praca przy komputerze powyżej 4 h, w pomieszczeniu z naturalnym i sztucznym oświetleniem;
3. Narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, telefon, niszczarka, kserokopiarka;
4. Praca częściowo w terenie, kontakty z podmiotami zewnętrznymi, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, prowadzenie samochodu służbowego, umiarkowany wysiłek fizyczny;
5. Praca na pierwszym piętrze budynku z windą, konieczność poruszania się po budynku, część magazynowa niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
6. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi mieszkaniowej i mundurowej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy,
 • Prowadzenie spraw socjalno-bytowych strażaków,
 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy oraz powadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku komendy,
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, książek środków trwałych oraz likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku komendy,
 • Monitorowanie i opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną bądź wyposażenia osobistego,
 • Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
 • Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych sprzętu transportowego,
 • Prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Prawo jazdy kat. B
 • Biegła obsługa komputera MS Office
 • Znajomość przepisów i zagadnień z zakresu: gospodarki budżetowej, gospodarki materiałowej i mundurowej PSP, ustawa o PSP, Prawo zamówień publicznych, księgowości analitycznej
 • Umiejętność redagowania pism, umiejetność pracy indywidualnie i w zespole, umiejetność sprawnej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie logistyka

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach
  ul. Mikołowska 50 M
  41-400 Mysłowice
  Sekretariat - I piętro

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Na kopercie oraz liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: NABÓR MT.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji i nr telefonu.
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Oferty nie spełniające warunków formalnych i koniecznych (w tym otrzymane po terminie, brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń, brak podpisów) określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów naboru.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 250,00 zł oraz dodatek za wysługę lat.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 316 00 32 (Sekretariat).

Starszy inspektor

Mysłowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna