Starszy inspektor
Siedlce
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw finansowych
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Warunki pracy

- praca w systemie codziennym od 7.30 do 15.30,
- praca biurowa w siedzibie Komendy Miejskiej min. 4 godz. przy komputerze,
- stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe (wyposażone i
dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych),
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
- brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- brak wind (stanowisko pracy na I piętrze budynku)
- wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką,
- współpraca z innymi instytucjami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Rachuba płac – czynności związane z naliczaniem wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, przygotowywaniem informacji o składnikach wynagrodzenia, obliczaniem podatków od osób fizycznych i sporządzaniem miesięcznych deklaracji do Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 2. Przygotowanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 3. Obsługa programu Płatnik w tym: sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS i przekazywanie ich w terminie drogą elektroniczną oraz sporządzanie rocznych informacji dla osoby ubezpieczonej.
 • 4. Rozliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnień lekarskich pracowników cywilnych oraz ich przekazywanie do ZUS-u wraz z Zaświadczeniem płatnika składek ZUS Z-3 w celu naliczenia zasiłków chorobowych.
 • 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług VAT-7 oraz podatku od nieruchomości.
 • 6. Wystawianie faktur w programie „WF – Fakturka” z tytułu: czynszu, dzierżawy, wpłaty wadium za przetargi, wpłaty za sprzedane w przetargach zbędne wyposażenie, środki trwałe, materiały, za wynajem sałych tytułów należności
 • 7. Coroczna waloryzacja czynszu i kosztów eksploatacyjnych dla kontrahentów o opublikowany przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
 • 8. Terminowe ściąganie należności.
 • 9. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur i pozostałych dokumentów zgodnie z obowiązującym Zakładowym Planem Kont dla zadań KM PSP w Siedlcach
 • 10. Obsługa programu „Fortech” dla środków trwałych będących w dyspozycji Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego polegająca na naliczaniu amortyzacji i sporządzaniu wykazu sald na koniec roku zgodnie z KŚT.
 • 11. Sporządzanie do GUS sprawozdania F-03 o stanie i ruchu środków trwałych
 • 12. Comiesięczne raportowanie Izbie Skarbowej ewidencji związanej z wystawionymi mandatami karnymi nałożonymi przez osoby uprawnione w KM PSP Siedlce.
 • 13. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji KM PSP Siedlce, ściśle przestrzegając przepisów i terminów.
 • 14. Udział w prowadzeniu ewidencji ilościowo-wartościowej majątku trwałego oraz obrotu magazynowego, rozliczaniu zakupu materiałów i towarów, kontrolowaniu stanu zapasów
 • 15. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
 • 16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w zakresie prac wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • - znajomość przepisów (prawa pracy, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych i rachunkowości) w zakresie realizowanych zadań,
 • - znajomość obsługi programów edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, korzystanie z internetu,
 • - prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • - znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
 • - praktyczna znajomość zagadnień księgowych,
 • - znajomość przepisów związanych z działalnością jednostek budżetowych
 • - znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • - znajomość programów finansowo – księgowych,
 • - rzetelność, sumienność, zdyscyplinowanie, skrupulatność, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole,
 • - umiejętność analitycznego myślenia
 • - znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • - komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w szybkim tempie, spostrzegawczość, dobra pamięć i zdolność do logicznego rozumowania
 • - praca wymaga samodzielności myślenia i przetwarzania złożonych lub różnorodnych informacji przy jednoczesnym znacznym obciążeniu pamięci oraz dużej koncentracji przez większość dnia pracy,
 • - znajomość zasad redagowania pism urzędowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych w związku z naborem na stanowisko starszego inspektora w Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach
 • - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku starszy inspektor).
 • - kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- Planowane zatrudnienie : 01.12.2019
- umowa o pracę na czas określony, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej (Dz. U. 2018 r., poz. 1559 ze zm.) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
- wynagrodzenie zasadnicze ok. 3000 brutto

Inne informacje:
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostaną zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostaną wskazane jako najlepsze w protokole naboru, zostaną zniszczone po upływie jednego miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, zostaną zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odebrane osobiście w sekretariacie Komendy Miejskiej przed upływem ww. terminów.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem o ich terminie.

Wyniki naboru ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w budynku Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach, na stronie internetowej KM PSP w Siedlcach (www.siedlce-straz.pl) oraz na stronie Urzędu Służby Cywilnej (www.dsc.kprm.gov.pl).

REGULAMIN NABORU
Nabór na stanowisko Starszy inspektor w KSC w tutejszej komendzie będzie przeprowadzony w następujących etapach:
1. Wstępna ocena ofert oraz ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Tylko osoby spełniające wymogi przechodzą do dalszych etapów naboru.
2. Test sprawdzający wiedzę merytoryczną z zakresu prawa, administracji, znajomości ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, o służbie cywilnej, ochronie danych osobowych, ustawy o rachunkowości i o finansach publicznych w formie pisemnej. Test składa się z 20 pytań punktowanych 1 pkt za odpowiedź prawidłową i 0 pkt za odpowiedź błędną. Do dalszych etapów naboru przechodzą osoby, które uzyskały min. 11 pkt z testu.
3. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Po trzech etapach komisja wyłania trzy najlepsze kandydatury, które zostają przedstawione Komendantowi.
5. Wybór kandydata spośród przedstawionych kandydatur.

Nieprzystąpienie kandydata w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.

Listy kandydatów (zawierające kod kandydata) po kolejnych etapach będą umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszej Komendy, stronie internetowej KM PSP w Siedlcach (www.siedlce-straz.pl). Informacja o końcowym wyniku naboru dodatkowo będzie umieszczona na stronie Urzędu Służby Cywilnej (www.dsc.kprm.gov.pl).

Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na stanowisko starszego inspektor podejmie Komendant Miejski PSP w Siedlcach.

Nad całością naboru czuwa Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach.

Starszy inspektor

Siedlce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna