Starszy inspektor
Poznań
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 34/19

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera, typowych urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie urzędu
• parametry środowiska (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie
• stres związany z koniecznością reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych, praca w deficycie czasu
• zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
• praca w systemie zmianowym (dyżury)
• stanowisko pracy znajduje się na poziomie -1 budynku biurowego
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
• budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku
• budynek nie jest wyposażony w windy osobowe, konieczność korzystania z wind w sąsiednim budynku i przemieszczenie się łącznikiem
• w budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Delegatury położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zabezpieczenia (utrzymania) stałej łączności, poprzez dostępne środki techniczne, ze służbami, strażami, inspekcjami, Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz centrami zarządzania kryzysowego szczebla centralnego
 • pozyskiwanie od instytucji współpracujących w ramach systemu zarządzania kryzysowego danych i niezbędnych informacji w celu sporządzenia bieżących, doraźnych i sytuacyjnych meldunków oraz raportów z wykorzystaniem systemu wspomagającego zarządzanie kryzysowe oraz Centralnej Aplikacji Raportującej (CAR) i przekazywanie ich do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 • obsługa wojewódzkiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SOA), systemu łączności rządowej (SŁR) oraz Systemu Niejawnej Poczty Informatycznej OPAL w celu zapewnienia możliwości wymiany informacji i powiadamiania oraz natychmiastowego przekazywania sygnałów ostrzegania i alarmowania
 • uruchamianie procedur reagowania i standardowych procedur operacyjnych w przypadku zaistnienia zdarzenia wymagającego włączenia się wojewody w jego zabezpieczenie oraz uruchamianie i przekazywanie sygnałów w ramach „stałego dyżuru”
 • współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego w celu wymiany informacji dotyczących wystąpienia zagrożenia, w tym zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego oraz prowadzenie w tym celu całodobowego monitoringu mediów
 • obsługa specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz prognostyczno-planistycznego wraz z mapami operacyjnymi standardowymi i cyfrowymi (GIS) w celu zabezpieczenia procesu zarządzania kryzysowego oraz wizualizacji zdarzeń
 • prowadzenie całodobowego nadzoru nad dokumentami niejawnymi, mieniem i innymi zasobami wydziału przy wykorzystaniu technicznych środków monitoringu wizyjnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, a także organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • komunikatywność, w tym umiejętność formułowania wypowiedzi na piśmie oraz umiejętność uzyskiwania i przekazywania informacji w trakcie prowadzenia rozmów telefonicznych oraz przyjmowania zgłoszeń
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń techniki biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • umiejętność kreatywnego, samodzielnego działania
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  Punkt Informacyjny w holu Urzędu
  (z podaniem w ofercie nr ref. 34/19)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2700 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna