Starszy inspektor
Opole
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw prowadzenia gospodarki żywnościowej, medycznej oraz spraw związanych z zaopatrywaniem przewodników i psów służbowych
w Sekcji Kwatermistrzowskiej Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu

Warunki pracy

Budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów),

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie i uzgadnianie ewidencji głównej sprzętu, wyposażenia i materiałów żywnościowych, medycznych, przewodników i psów służbowych
 • Sporządzanie planów materiałowo-finansowych oraz zamówień publicznych w ramach zaopatrzenia żywnościowego, medycznego, psów służbowych oraz wyposażenia dla przewodników i psów.
 • Realizacja zakupów materiałów, sprzętu i wyposażenia zgodnie z przyznanymi limitami finansowymi, normami należności oraz obowiązującymi przepisami w ramach gospodarki działu żywnościowego.
 • Formalizacja faktur dotyczących zakupów w ramach całego działu żywnościowego oraz sporządzanie dokumentacji przychodowo-rozchodowej zakupionych materiałów, sprzętu i wyposażenia.
 • Weryfikacja zapotrzebowań składanych przez komórki organizacyjne i jednostki Policji woj. opolskiego oraz sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań sprzętu, wyposażenia i materiałów żywnościowych, medycznych, psów służbowych oraz wyposażenia przewodników i psów.
 • Naliczanie równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie dla funkcjonariuszy KWP oraz sprawdzanie poprawności naliczeń przedmiotowych świadczeń i weryfikacja ryczałtu za wyżywienie psów służbowych sporządzonych przez jednostki terenowe.
 • Opracowanie sprawozdań, analiz oraz informacji z działu żywnościowego, w tym z zakresu zamówień publicznych, sprawozdań dot. wykonywania budżetu, zakresu wykonywanych zadań, zadań zagrożonych z uwagi na brak środków, zapotrzebowań na środki finansowe. Przygotowywanie wykazów zbędnych składników majątku przeznaczonych do wybrakowania oraz wykazów sprzętu i wyposażenia żywnościowego do zmiany kategorii podczas przeklasyfikowania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego (jako dowodu poświadczającego wymagane doświadczenia zawodowego nie honorujemy wszelkiego rodzaju umów z uwagi na ich wcześniejszą możliwość rozwiązania).
 • znajomość obsługi komputera - pakiet Office,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • samodzielność, komunikatywność, asertywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Korfantego 2
  45-077 Opole
  z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 13 BIP KPRM" i z adresem nadawcy na kopercie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie brutto w wys. ok. 2775 zł.

Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje: (0-77) 422-25-02.
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz www.dsc.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.

Starszy inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna