Starszy inspektor
Rzeszów
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć liniowych
w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca administracyjno - biurowa,
wyjazdy w teren,
praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
kontakt z klientem zewnętrznym
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy
praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach głównie dla przedsięwzięć liniowych
 • uzgadnianie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami
 • opiniowanie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska, znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • rzetelność i terminowość
 • samodzielne doskonalenie zawodowe
 • umiejętności: rozwiązywanie problemów, współpracy, odpowiedzialność, interdyscyplinarność, samodzielność, inicjatywa
 • identyfikacja z misją urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub chemii lub geologii lub wyższe inżynierskie i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska
 • przeszkolenie z zakresu: ocen oddziaływania na środowisko; z zakresu gospodarki odpadami; z zakresu ochrony przeciwpowodziowej; z zakresu hydrogeologii, hydrologii; funkcjonowania administracji publicznej
 • uprawnienia budowlane, urbanistyczne
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy o odpadach
 • umiejętność zarządzania zasobami

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnień

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  al. Piłsudskiego 38,
  35-001 Rzeszów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie RDOŚ w Rzeszowie. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub na podany adres e – mail.
Nabór składa się z następujących etapów: selekcji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, sprawdzianu wiedzy – test, rozmowy kwalifikacyjnej.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (17) 785 00 44

Starszy inspektor

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna