Starszy inspektor
Warszawa
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw szkoleniowo-kadrowych
w Wydziale Ogólnym

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa;
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych;
- sztuczne i naturalne oświetlenie;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
- praca na pierwszym piętrze;
- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem;
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariera architektoniczna, brak windy i podjazdów wewnątrz budynku).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • inspirowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie działalności szkoleniowej realizowanej w KRP Warszawa VII;
 • opiniowanie planów szkoleń;
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu wyszkolenia strzeleckiego i testów sprawnościowych;
 • sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności szkoleniowej;
 • obsługa kadrowa policjantów;
 • sporządzanie okresowych meldunków i sprawozdań w celu ich przekazania właściwym komórkom organizacyjnym KSP;
 • obsługa SESPOL i SWOP.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej;
 • obsługa aplikacji komputerowych i innych urządzeń biurowych;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na postępowanie sprawdzające;
 • umiejętność działania pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe np. prawo, administracja
 • wysokie umiejętności interpersonalne i organizatorskie;
 • znajomość obowiązujących przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania (prawo pracy, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o policji oraz przepisy wykonawcze;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Umowa na czas określony.
Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz oświadczeń.
List motywacyjny, życiorys/CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą ich sporządzenia i własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) nie będą brane pod uwagę, Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty zostaną komisyjnie zniszczone z upływem okresu archiwizacji. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Zatrudnienie nowego pracownika w KRP Warszawa VII może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika KRP Warszawa VII ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub potwierdzenia faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku posiadania poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez inny uprawniony podmiot. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego 2985,44 zł wg mnożnika 1,5574 kwoty bazowej.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza merytoryczna ofert spełniających wymagania formalne,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Starszy inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna