Starszy inspektor
Szczecin
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw teleinformatycznych
w Wydziale Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy użytkowany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i fax. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, a także przemieszczania się wewnątrz budynku (pomiędzy pokojami i piętrami) i poza nim. Praca wymagająca kontaktu z petentami i instytucjami zewnętrznymi (przeważnie telefonicznego) oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.

Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Małopolskiej 47, stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku, w pokoju biurowym czterosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony w windę, jednak budynek i pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
Wynagrodzenie zasadnicze: 2998,40 zł (brutto) + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Konfigurowanie sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
 • Reagowanie na zgłoszenia użytkowników związane z eksploatacją sprzętu i oprogramowania oraz bieżące usuwanie nieprawidłowości w ich działaniu
 • Dokonywanie bieżącej naprawy i konserwacji oraz diagnozowanie i usuwanie usterek w urządzeniach teleinformatycznych
 • Dokonywanie konserwacji, modyfikacji i rozbudowy sprzętu teleinformatycznego
 • Administrowanie (instalacja, konfiguracja, aktualizacja) systemami operacyjnymi, zarządzanie kontami użytkowników na stacjach roboczych
 • Instalowanie, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania na stacjach roboczych, niezbędne użytkownikom do wykonywania powierzonych obowiązków służbowych (m.in. oprogramowanie biurowe, archiwizujące, pocztowe, szyfrujące)
 • Przeprowadzanie procedur napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
 • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji technicznej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń podłączonych do wydzielonej sieci policyjnej oraz sieci internetowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w obszarze napraw sprzętu komputerowego
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej/instrukcji obsługi
 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputerów stacjonarnych i przenośnych pod względem sprzętowym i programowym
 • Umiejętność instalacji i konfiguracji urządzeń peryferyjnych
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
 • Sprawna organizacja czasu pracy i samodzielność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Znajomość IBM Lotus Notes
 • Świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1 kV

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydanym przez organy Policji lub ABW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia świadectwa kwalifikacyjnego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Małopolska 47, pok. 2
  70-515 Szczecin

  z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 10/ 2019”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 82-11-261 lub (091) 82-11-235.

Starszy inspektor

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna