Starszy inspektor
Krosno Odrzańskie
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

1. Narzędzia pracy - komputer, telefon, drukarka, fax
2. Budynek nie przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i trwaniem stosunku służbowego funkcjonariuszy w celu przekazania tych dokumentów funkcjonariuszom oraz dla Pionu Głównego Księgowego;
 • opracowywanie dokumentacji związanej z udzieleniem funkcjonariuszom SG nagród i wyróżnień w celu przekazywania tych dokumentów funkcjonariuszom;
 • opracowywanie analiz, sprawozdań, zestawień i informacji w celu przekazania ich do Pionu Głównego Księgowego lub do Komendy Głównej;
 • obsługa w zakresie kadrowym funkcjonariuszy NoOSG w celu załatwienia spraw personalnych;
 • prowadzenie teczek akt osobowych funkcjonariuszy w celu przechowywania dokumentacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • samodzielność
 • rzetelność
 • umiejetność organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów dot. Straży Granicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopie świadectw pracy, potwierdzających wszystkie zakończone okresy zatrudnienia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
  Kancelaria Jawna
  ul. Poprzeczna 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

  lub złożyć osobiście we wskazanym terminie w kancelarii Nadodrzańskiego Oddziału SG z dopiskiem „oferta pracy”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje:
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1776,55 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;

- rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Starszy inspektor

Krosno Odrzańskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna