Starszy inspektor
Bydgoszcz
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi stanowiska kierowania
Zespołu Dyżurnych Wydziału – Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- zagrożenie korupcją,
- nietypowe godziny pracy- równoważny system czasu pracy,
- obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
bariery architektoniczne: wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach – brak wind.
narzędzia i materiały pracy: biurko, komputer, faks, telefon, nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie telefoniczne zgłoszeń o wydarzeniach wymagających podjęcia działań przez Policję lub inne służby ratownicze,
 • kierowanie sił policyjnych na miejsce zdarzenia oraz przekazywanie informacji o zdarzeniach jednostkom Policji oraz odpowiednim służbom,
 • prowadzenie korespondencji radiowej i telefonicznej ze wszystkimi służbami zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • dokumentowanie na bieżąco wydarzeń w Systemie Wspomagania Dowodzenia, wydanych poleceń oraz efektów,
 • wprowadzanie do systemu KSIP danych dotyczących wydarzeń oraz dokonywanie sprawdzenia w dostępnych systemach informatycznych,
 • sporządzanie zmianowych i dziennych zestawień sił i środków wykorzystanych w służbie na terenie podległym KMP,
 • prowadzenie dziennika podawczego w zakresie korespondencji wpływającej na stanowisko kierowania oraz wychodzącej do innych jednostek Policji oraz instytucji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość obowiązujących przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania,
 • właściwe planowanie o organizacja pracy
 • łatwość komunikacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność podejmowania decyzji pod presja czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze pracy kancelaryjno-biurowej
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą ,,poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1167).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska kandydatki/kandydata na stronie internetowej BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej w chwili spełnienia wymagań formalnych i zakwalifikowania się do dalszych etapów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce „Praca w Policji” dalej „Aktualne ogłoszenia na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w KMP w Bydgoszczy”).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą ,,poufne” lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1167),

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można składać osobiście:
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Komenda Miejska Policji
  ul. Wojska Polskiego 4f
  85-171 Bydgoszcz
  z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 40272

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydatka/kandydat spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce „Praca w Policji” dalej „Aktualne ogłoszenia na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej KMP w Bydgoszczy – informacja dla kandydatów o naborze nr 40272”. Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzę z zakresu ustawy o służbie cywilnej, organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji oraz funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji .
Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku starszego inspektora 2 623,38 zł brutto (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 38/100) + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52-588-12-62.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna