Starszy inspektor

Warszawa
Oferta opublikowana21.06.2024
Oferta wygasa19.09.2024
Tryb rekrutacjirekrutacja stacjonarna

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw rozliczeń finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Prowadzi ewidencję poleceń krajowych podróży służbowych policjantów i pracowników komórek i jednostek organizacyjnych KSP,
  • Rozlicza koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników i policjantów komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji oraz policjantów odbywających staż adaptacyjny,
  • Prowadzi ewidencje pobieranych z Kasy KSP zaliczek na wyjazdy służbowe,
  • Przygotowuje do zatwierdzenia należności finansowe z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do służby dla policjantów,
  • Sporządza zestwienia z rozliczonych kosztów podróży służbowych,
  • Prowadzi ewidencję wydawania i zdawania druków ścisłego zarachowania KP oraz czeków bankowych,
  • Przygotowuje dokumentacje spraw ostatecznie zakończonych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  • wykształcenie: średnie
  • Znajomość ustaw: o rachunkowości w zakresie przepisów ogólnych; o finansach publicznych w zakresie przepisów ogólnych; o Policji w zakresie obowiązków i praw policjanta, mieszkań funkcjonariuszy Policji; Akty wykonawcze do Ustawy o Policji: - w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej; w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.
  • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
  • Umiejętność: stosowania prawa, pracy w zespole
  • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
  • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 632),
  • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku kandydat/kandydatka nie pracował/ła, nie pełnił/ła służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później.(Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.)
  • Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego (długość doświadczenia potwierdzają np. świadectwa pracy – w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal lub zaświadczenie o odbytych praktykach/stażach/wykonywaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych/wolontariatu, natomiast obszar doświadczenia potwierdzają m.in. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy).
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego (długość doświadczenia potwierdzają np. świadectwa pracy – w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal lub zaświadczenie o odbytych praktykach/stażach/wykonywaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych/wolontariatu, natomiast obszar doświadczenia potwierdzają m.in. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy).

Termin i miejsce składania dokumentów:

  • Dokumenty należy złożyć do: 2024-07-01
  • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:

    Sekcja ds. Doboru
    Wydział Kadr
    Komenda Stołeczna Policji
    Aleja Solidarności 126,
    01-195 Warszawa,
    bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy WFiB-8/VI/24”.

    W formie elektronicznej poprzez:
    1) Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub
    2) pocztę elektroniczną na adres e-mail: dobor@ksp.policja.gov.pl

    Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Warunki pracy

Zainteresowała Cię ta oferta?Aplikuj na to stanowisko!

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE
  • Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.
  • Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.
  • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 2,2062 kwoty bazowej (Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej . Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy

Oferty wybrane dla Ciebie

Oferty wybrane dla Ciebie