Starszy inspektor
Kołobrzeg
Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Zespole Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu

Warunki pracy

praca przy monitorze ekranowym
brak wind i podjazdów dla inwalidów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Konserwacja i drobna naprawa sprzętu informatycznego
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu lączności i informatyki
 • Sporządzenie wniosków o uprawnienia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji
 • Pomoc funkcjonariuszom i pracownikom Policji w korzystaniu z komputerów oraz sprzętu łączności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe studnia wyższe o profilu informatycznym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
  ul. Jana Kilińskiego 20
  78-100 Kołobrzeg
  sekretariat Komendanta pokój 207 w dni robocze w godz. 07.30 - 15.00
  z dopiskiem " Nabór na stanowisko starszego inspektora Zespołu Łączności i Informatyki KPP Kołobrzeg"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze - 1422 zł brutto + dodatek za wysługę lat pracy

Starszy inspektor

Kołobrzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna