Starszy inspektor
Zgierz
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Sekcji Finansów

Warunki pracy

• praca biurowo-administracyjna w siedzibie Komendy,
• praca w systemie codziennym w godzinach 7:30- 15:30,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, drukarka, skaner
i inne biurowo-administracyjne,
• częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi,
• budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych- praca wymaga częstego przemieszczania się pomiędzy piętrami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Prowadzenie kartotek osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w zakresie wszystkich świadczeń płacowych
 • • Obsługa programu „PŁATNIK”.
 • • Sporządzanie list płac funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na bieżąco, według zleceń, angaży i innych decyzji Komendanta
 • • Prowadzenie kontroli list płac według ustalonego wzoru.
 • • Zgłaszanie zatrudnionych i wyrejestrowanie zwolnionych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z Ubezpieczeń Społecznych
 • • Sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych do odpowiednich urzędów.
 • • Sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS, Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi.
 • • Przygotowywanie dokumentacji wytworzonej w Sekcji Finansów i przekazanie jej do Archiwum Zakładowego Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Nieposzlakowana opinia
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, sprawne posługiwanie się aplikacjami biurowymi tj. edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji multimedialnych
 • Znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów ZUS dotyczących rozliczania i potrącania składek, oraz naliczania zasiłków chorobowych
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, finanse i rachunkowość, administracja i zarządzanie.
<br>
<br>
 • Znajomość programu „PŁATNIK”.
 • Znajomość przepisów z zakresu archiwizacji dokumentów.
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i przyswajania danych
 • Sumienność, dokładność, rzetelność i terminowość.
 • Zdolności logicznego i analitycznego myślenia oraz umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku kandydatów-mężczyzn).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2.250,00 zł. brutto.

Kompletną dokumentację w zamkniętej kopercie należy składać w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8 od poniedziałku od piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, bądź za pośrednictwem poczty do dnia 10.06.2019 r.
Kopertę należy opisać „Oferta pracy w służbie cywilnej – imię i nazwisko”.
Oferty złożone po terminie (tj. po 10.06.2019 r. liczy się data wpływu do sekretariatu Komendy, a nie data stempla pocztowego) lub które nie zawierają kompletu dokumentów bądź nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu, wyklucza się z dalszej procedury naboru.

Proces naboru składa się z II etapów:
• etap I - weryfikacja dokumentów – 11.06.2019 r.
• etap II - rozmowa kwalifikacyjna - 13.06.2019 r..

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy w dniu 12.06.2019 r. do godz. 15:30

Wyniki II etapu procesu rekrutacyjnego (tj. rozmowa kwalifikacyjna) zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy w dniu 14.06.2019 r. do godz. 15:30

Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z udziału
w postępowaniu.

Szczegółowy opis postępowania rekrutacyjnego na stanowisko starszego inspektora w Sekcji Finansów znajduje się w miejscu powszechnie dostępnym w Komendzie (tablica ogłoszeń). Przewidywany termin zatrudnienia: 17.06.2019 r.

Dokumenty osób, które nie zostały zatrudnione, bądź nie spełniały wymagań formalnych będzie można odebrać w terminie 30 dni od zakończenia naboru. Po tym terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 042-714-55-78/79/80 w dni robocze
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30

Starszy inspektor

Zgierz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna