Starszy inspektor
Łobez
Komenda Powiatowa Policji w Łobzie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Łączności i Informatyki
Komendy Powiatowej Policji w Łobzie

Warunki pracy

• Praca w strefie ochronnej o której mowa w art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• praca w budynku dwukondygnacyjnym,
• wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• budynek bez windy wewnątrz budynku,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• brak odpowiednio przystosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • realizacja czynności związanych z organizacją zarządzania systemami informatyki i łączności w Komendzie Powiatowej Policji w Łobzie,
 • • realizacja całości zagadnień związanych z zapewnieniem sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej, radiowej i informatyki w Komendzie Powiatowej Policji w Łobzie,
 • • realizacja czynności w zakresie obsługi technicznej sprzętu pionu łączności i informatyki w tym bieżące naprawy, okresowe przeglądy, kontrole, konfigurowanie i oprogramowanie sprzętu w zakresie sprawnego działania,
 • • realizacja czynności związanych z ewidencją sprzętu pionu łączności i informatyki w Komendzie Powiatowej Policji w Łobzie,
 • • administrowanie policyjnymi systemami informatycznymi oraz lokalnymi stanowiskami dostępowymi w Komendzie Powiatowej Policji w Łobzie
 • • sporządzanie dokumentacji dotyczącej nadawania, zmiany oraz odwoływania uprawnień do dostępu do policyjnych systemów informatycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ogólne
 • znajomość budowy i obsługi sprzętu komputerowego
 • umiejętność diagnozowania uszkodzonych urządzeń informatycznych
 • umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy
 • umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • znajomość zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Łobzie
  ul. Woj. Polskiego 2,
  (sekretariat Komendanta p. 102)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• wynagrodzenie: 1,43 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 2.679,59 złotych brutto + wysługa lat
• oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne
• kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie
• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• oświadczenia i list motywacyjny muszą posiadać własnoręczny podpis
• możliwe techniki i metody naboru w przypadku dużej ilości ofert: test wiedzy

Starszy inspektor

Łobez

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna