Starszy inspektor
Białystok
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Zespole Wydatków Osobowych Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa
- kontakt bezpośredni i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku
- narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, sprzęt komputerowy
- bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Naliczanie, sporządzanie i merytoryczne kontrolowanie list wypłat wynagrodzeń, uposażeń, nagród, odpraw i innych należności wynikających z przepisów szczególnych.
 • Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników Policji i funkcjonariuszy oraz sporządzanie dokumentów rozliczeniowych.
 • Zgłaszanie do ubezpieczeń, dokonywanie aktualizacji danych, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń.
 • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń według składników istotnych dla obliczania płac.
 • Realizacja obowiązków płatnika w zakresie naliczania i potrącania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.
 • Dokonywanie korekt dokumentów rozliczeniowych.
 • Uzgadnianie za dany miesiąc danych zawartych w deklaracji rozliczeniowej z dokumentacją księgową.
 • Naliczanie składki emerytalno – rentowej za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby bez praw emerytalno – rentowych oraz waloryzowanie przekazanych składek wskaźnikiem waloryzacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce finansowo - księgowej
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i płac
 • Znajomość programu informatycznego udostępnionego przez ZUS płatnikom składek
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia związanego z obsługą programu płatnik
 • wykształcenie: wyższe
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi programów płacowych oraz programu informatycznego udostępnionego przez ZUS płatnikom składek
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętności interpersonalne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie obsługi programów płacowych oraz programu informatycznego udostępnionego przez ZUS płatnikom składek

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 3070,17 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 36 04.

Starszy inspektor

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna