Starszy inspektor
Strzelce Opolskie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kwatermistrzowskich
w samodzielnym stanowisku pracy ds. kwatermistrzowskich

Warunki pracy

• Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym – praca z dokumentami.
• Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
• Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.
• Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
• Czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej i wymiarem etatu.
• Na stanowisku pracy mogą występować sytuacje wymagające dużej odporności psychicznej w związku z częstymi kontaktami z pracownikami urzędu, petentami i kontrahentami z zewnątrz.
• Wyjazdy służbowe samochodem służbowym do jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. opolskiego.

Miejsce pracy i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy.
Siedziba Komendy znajduje się w Strzelcach Opolskich, przy ul. Zakładowej 1 i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Praca na stanowisku wykonywana jest głównie w pokoju biurowym znajdującym się na I piętrze budynku A. Podstawowe Wyposażenie stanowiska pracy, to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Budynki i pomieszczenia Komendy nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, tj. brak wind i podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie i zapewnienie funkcjonowania właściwego stanu technicznego obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy, a także planowanie realizacji inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku, znakowanie i prowadzenie nadzoru nad dokumentacją związaną z odpowiedzialnością materialną oraz likwidacją zbędnych rzeczowych składników majątku – współpraca z komisją likwidacyjną;
 • Opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną i wyposażenie osobiste;
 • Prowadzenie gospodarki mundurowej funkcjonariuszy Komendy;
 • Koordynacja zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego, ratunkowego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie z komórką właściwą ds. operacyjnych i dowództwem jednostki ratowniczo-gaśniczej priorytetów w tym zakresie;
 • Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń i zawodów sportowo- pożarniczych prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu strzeleckiego oraz przygotowanie tych jednostek do działań w dowodów operacyjnych;
 • Sporządzanie planu zakupów do robót budowlano – instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków pozostających w dyspozycji Komendy;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień z zakresu gospodarki budżetowej, Prawa zamówień publicznych, księgowości analitycznej, gospodarki materiałowej i mundurowej Państwowej Straży Pożarnej.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność komunikowania się i argumentowania, współpracy i samodzielnego organizowania pracy, asertywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomia, rachunkowość, zarządzanie, administracja
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych (Word, Excel oraz inne programy);
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Dyspozycyjność, rzetelność i dokładność, wysoka etyka zawodowa i kultura osobista, umiejętność podejmowania decyzji z zachowaniem bezstronności, kreatywność;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kategorii B
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych (Word, Excel oraz innych)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich,
  47-100 Strzelce Opolskie, ul. Zakładowa 1
  komórka organizacyjna ds. kadr, pok. 24, II piętro, budynek A

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty pracy otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego w przypadku nadesłania podań pocztą) lub uzupełnione po terminie (decyduje data wpływu do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich) nie będą rozpatrywane.
Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z następujących etapów:
1. ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;
2. test wiedzy jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań merytorycznych z zakresu znajomości przepisów wymienionych w wymaganiach niezbędnych;
3. rozmowa kwalifikacyjna, która będzie przeprowadzona indywidualnie i punktowana w skali 1-5 przez każdą z osób wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnej.
Informacja o kandydatach/ kandydatkach, którzy spełnią wymogi niezbędne oraz terminie
i formie przeprowadzenia kolejnego etapu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich pod adresem: http://psp.opole.pl/bip/strona/ogloszenia/nabory-kp-psp-strzelce-op/ .
Komisja kwalifikacyjna nie dokona wyłonienia kandydata/ kandydatki, jeżeli żaden kandydat/kandydatka nie spełni wymagań niezbędnych zawartych w ogłoszeniu o naborze lub nie wykaże się dostateczną wiedzą wymaganą na stanowisku pracy.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skorzystanie ze wzorów oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia, dostępnych na stronie:
http://psp.opole.pl/bip/strona/ogloszenia/nabory-kp-psp-strzelce-op/ .
UWAGA!
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów/ kandydatki wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne i dodatkowe”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Oferty, które nie zostaną wykorzystane kandydaci/ kandydatki mogą osobiście odebrać w komórce właściwej ds. kadr Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich do jednego miesiąca od zakończenia naboru. Oferty, które nie zostaną odebrane, zostaną przekazane zgodnie z kategorią archiwalną po zakończeniu roku kalendarzowego do archiwum zakładowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
Szczegółowych informacji dotyczących naboru udziela:
Daria Kaczmarczyk
st. technik ds. organizacyjnych
e-mail: Aplikuj
tel. 77 404 99 00

Starszy inspektor

Strzelce Opolskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna