Starszy inspektor
Radom
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej
w Wydziale Inwestycji i Remontów

Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- delegacje służbowe
-praca w terenie - czynności nadzorcze,
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie szczegółowych przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach, budynkach i pomieszczeniach KWP oraz opracowywanie zaleceń w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
 • Opracowywanie projektów szczegółowych instrukcji przeciwpożarowych dla obiektów KWP oraz współudział przy opracowywaniu regulaminu ochrony przeciwpożarowej.
 • Analizowanie warunków zabiezpieczenia przeciwpożarowego określonych w dokumentacji technicznej dla planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w obiektach Policji garnizonu mazowieckiego.
 • Udział w ustalaniu przyczyn i okoliczności powstawania pożarów w obiektach Policji garnizonu mazowieckiego oraz opracowywanie zaleceń w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, a także prowadzenie dokumentacji dotyczącej zainstaniałych pożarów, opracowywanie stosownych analiz i sprawozdań.
 • Sporządzanie rocznych analiz stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach Policji garnizonu mazowieckiego.
 • Opiniowanie planów i zapotrzebowań materiałowo - technicznych w zakresie sprzętu i urządzeń gaśniczych oraz ustalanie rodzajów i ilości sprzętu gaśniczego w obiektach KWP, opracowywanie tabel należności tego sprzętu.
 • Opiniowanie warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego przedsięwzięć remontowo - budowlanych, gdy dokumentacja przedsięwzięcia nie jest opracowana przez biuro projektowe, a także udział w pracach zespołów ustalających zakres prac remontowo - modernizacyjnych obiektów oraz dokonujących odbiorów obiektów zbudowanych, rozbudowanych lub wyremontowanych.
 • Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, obiektach i na terenach użytkowanych przez KWP z siedzibą w Radomiu i jednostkach podległych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa;
 • Kreatywność i innowacyjność;
 • Samodzielność;
 • Umiejętności: interpretacji obowiązujących przepisów i stosowania procedur, analityczne, organizacji pracy, pracy w zespole, argumentowania i przekonywania oraz prowadzenia konsultacji, redakcyjne, podagogiczne;
 • Łatwość komunikacji;
 • Operatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie przeciwpożarowej
 • wykształcenie: wyższe - inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej lub posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr. 182, 1228 ze zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
  Sekcja do spraw Doboru, Wydział Kadr i Szkolenia,
  ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr 34748”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-29-53, /048/ 345-28-18

Starszy inspektor

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna