Starszy inspektor
Gryfice
Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - Referat Ruchu Drogowego KPP w Gryficach

Warunki pracy

-praca wykonywana w warunkach normalnych – biurowych.
-naturalne i sztuczne oświetlenie,
-praca przy monitorze ekranowym, powyżej połowy czasu pracy.
Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
wg mnożnika 1,300 kwoty bazowej tj. 2.436,00 zł. (brutto) miesięcznie + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie pracy kancelaryjnej Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego,
 • rejestracja wypadków i kolizji drogowych,
 • prowadzenie elektronicznego rejestru postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia -ERSOW
 • prowadzenie ewidencji zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy,
 • wprowadzanie do systemu kart MRD 2,
 • gromadzenie i przesyłanie do właściwych starostw powiatowych wniosków dotyczących skierowań na badania lekarskie i psychologiczne,
 • prowadzenie systemu PARKING (dotyczy pojazdów zabezpieczonych przez Policję),
 • prowadzenie korespondencji z firmami ubezpieczeniowymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno biurowej
 • znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Postępowań Administracyjnych,
 • znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Wykroczeń,
 • znajomość przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • znajomość przepisów ustawy o kierujących pojazdami,
 • umiejętność samodzielnego redagowania pism,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Word, Excel
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli “ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • bardzo dobra komunikacja werbalna,
 • umiejętność analizowania i interpretacji przepisów,
 • praca na podobnym stanowisku

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • życiorys i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzjących wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń
 • kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Gryficach
  ul. Mickiewicza 19
  72-300 Gryfice
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 1/2018"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są zarchiwizowane po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
91-3857581.

Starszy inspektor

Gryfice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna