Starszy inspektor
Konin
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw nadzoru
w Wydziale Zamiejscowym w Koninie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca wykonywana jest w miejscu posadowienia przyrządu pomiarowego (w firmach, zakładach produkcyjnych, itp.) oraz w siedzibie urzędu przy użyciu przyrządów pomiarowych oraz wzorców masy i związana jest z obsługą komputera.
Legalizacji będą poddane następujące przyrządy pomiarowe:
odmierzacze paliw, LPG, instalacje pomiarowe, zbiorniki pomiarowe (przyrządy do pomiaru objętości i przepływu), wagi (pełen zakres), przymiary.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Delegacje służbowe stanowią około 50 % czasu pracy wykonywanej na terenie czterech powiatów. Do pracy w terenie pracownik korzysta z samochodu służbowego lub pojazdu z serwisantem bądź naprawcą przyrządu pomiarowego.
Opracowanie dokumentacji z czynności kontrolnych odbywa się w pomieszczeniach kontrolowanego np: w sklepach, stacjach paliw, stacjach LPG, w zakładach produkcyjnych itp. Opracowanie dokumentacji z czynności legalizacyjnych i innych odbywa się w budynku urzędu. Urząd nie jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie czynności kontrolnych użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi prawnej kontroli metrologicznej
 • Przeprowadzanie czynności kontrolnych wśród podmiotów paczkujących w celu zapewnienia należytego nadzoru wynikającego z ustawy o towarach paczkowanych
 • Opracowywanie zaleceń pokontrolnych, zestawień oraz innych dokumentów
 • Sprawdzanie przyrządów podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz dokumentowanie tych czynności w celu wydania odpowiedniej decyzji
 • Przeprowadzanie wzorcowania oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych w celu zrealizowania zawartych umów cywilno-prawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji miar w dziedzinach związanych z nadzorem i metrologią
 • wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne lub elektryczne lub elektroniczne lub elektrotechniczne) lub w zakresie nauk ścisłych (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka)
<br>
 • kursy i szkolenia metrologiczne w zakresie sprawdzania poszczególnych przyrządów pomiarowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzające ukończone kursy, szkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
  ul. Krakowska 19
  skrytka pocztowa nr 54
  60-967 UP Poznań 9
  ( z dopiskiem "oferta pracy")
  lub składać osobiście w Wydziale Kadr, Płac i Szkolenia, pok. nr 37 lub 38
  lub na adres Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Aplikuj
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy
kwalifikacyjnej (w przypadku niedostarczenia oryginałów oświadczeń przesłanych w formie skanów, kandydatka/kandydat nie zostanie dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej).
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wykazanych w części "Dokumenty i
oświadczenia dodatkowe" nie jest obowiązkowe, ale będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów/ kandydatki.
Zachęcamy do korzystania ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w OUM w Poznaniu, które są dostępne na stronie http://bip.poznan.gum.gov.pl/, w zakładce „Komunikaty - oferty pracy ” pod adresem http://bip.poznan.gum.gov.pl/b06/komunikaty/oferty-pracy/formularze-do pobrania/526,Formularze.html
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnych etapów naboru. Brak odpowiedzi do końca września 2018 r., jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydatki/ kandydata. Oferty odrzucone i nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 856-72-81, 61 856-72-80.

Starszy inspektor

Konin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna