Starszy inspektor
Zielona Góra
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw dochodzeniowych
Wydział Inspekcji

Warunki pracy

- praca w terenie
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie naciskami grup przestępczych
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych(spoza administracji, np. obywatele przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
- stres związany z prowadzeniem kontroli podmiotów gospodarczych, wydawaniem decyzji administracyjnych
- praca w systemie zmianowym przez 7 dni w tygodniu
- stres związany z prowadzeniem kontroli podmiotów gospodarczych, wydawaniem decyzji administracyjnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje program kontroli, przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, przygotowuje dokumentację z kontroli w celu przedstawienia ustalonego stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalności
 • Prowadzi postępowania aministracyjne w związku z naruszeniami wymagań ochrony środowiska, w tym przygotowywanie projektów zarządzeń pokontrolnych i decyzji administracyjnych, celem usunięcia stwierdzonych naruszeń oraz wniosków do prokuratury
 • Prowadzi postępowania dochodzeniowo-śledcze i przygotowawcze w zakresie przestępstw przeciwko środowisku
 • Prowadzi bieżące sprawy w elektronicznych systemach ISK , e-Dok oraz innych bazach danych
 • Opracowuje odpowiedzi na pisma do innych organów
 • Przeprowadza kontrole pozaplanowe podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska
 • Przyjmuje wnioski o interwencję w zakresie ochrony środowiska
 • Wykonuje zadania z zakresu poważnych awarii, tworząc warunki zapobiegania, zwalczania , usuwania ich skutków celem przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego oraz wykrycia sprawców poważnych awarii

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie w prowadzeniu postępowań dochodzeniowo-śledczych
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie kpk i kpa
 • podstawowa znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • bardzo dobra znajomość następujących ustaw: o odpadach, o stacjach demontażu pojazdów, transgraniczne przemieszczanie odpadów, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • gotowość do pracy na terenie całego kraju
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska
 • język angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym
 • umiejetność samodzielnego podejmowania decyzji
 • komunikatywność i asertywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy kat "B"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
  ul. Siemiradzkiego 19
  65-231 Zielona Góra

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej BIP WIOŚ w zakładce praca.
Oferty otrzymane po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą
rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Metodyki i techniki stosowane w naborze:
- weryfikacja formalna dokumentów,
- sprawdzian wiedzy,
- rozmowa rekrutacyjna.

Dokumenty aplikacyjne kandydatek/kandydatów wymienionych w protokole naboru, ale nie zatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefony 68 45 48 463 lub 68 45 48 460

Proponowany termin zatrudnienia: styczeń 2019

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna