Starszy inspektor
Sępólno Krajeńskie
Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Kadr i Szkolenia
Zespół ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialny

Warunki pracy

Praca związana z odpowiedzialnością dyscyplinarną za powierzone mienie i podejmowane decyzje. Praca w pomieszczeniu biurowym przy monitorze ekranowym, przekraczając połowę dobowego czasu pracy, nie związana z wysiłkiem fizycznym. Czynniki utrudniające wykonywanie zadań : stres związany z decyzyjnością i zagrożeniem korupcją.
Nie występują uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy. Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy typu faks, kserokopiarka, materiały biurowe. Bariery architektoniczne : praca na pierwszym piętrze, brak windy, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanych toalet, drzwi wejściowe i wewnętrzne
o nieodpowiedniej szerokości. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku służbowego policjantów
 • Przygotowywanie stosownych wniosków, rozkazów personalnych i decyzji Komendanta Powiatowego Policji związanych z ruchami kadrowymi jednostki
 • Przygotowywanie rozkazów organizacyjnych, etatu oraz regulaminu organizacyjnego jednostki
 • Sporządzanie rozkazów o wyróżnieniu oraz wniosków o wyróżnienie funkcjonariuszy
 • Dysponowanie aktami osobowymi policjantów oraz odpowiedzialność za ich prowadzenie i prawidłowe przechowywanie
 • Przyjmowanie i nadawanie biegu dokumentom związanym z naborem kandydatów do służby w Policji
 • Konsultacje z przełożonymi i opiniowanie wniosków personalnych dot. zmian w stosunku służbowym policjantów
 • Przygotowywanie wniosków w sprawie mianowania policjantów na kolejne stopnie służbowe oraz aktów nominacyjnych
 • Prowadzenie i bieżące aktualizowanie książki etatowej jednostki
 • Gromadzenie i przygotowywanie dokumentacji emerytalnej i rentowej policjantów
 • Sporządzanie meldunków i sprawozdań kadrowych
 • Przygotowywanie wykazów dla przełożonych w celu wydania przez nich opinii służbowych i ocen okresowych podległym funkcjonariuszom
 • Prowadzenie rejestru postępowań dyscyplinarnych oraz rejestru czynności wyjaśniających
 • Prowadzenie części kadrowej dotyczącej zagadnień mobilizacyjno - obronnych
 • Utrzymywanie kontaktu z właściwą Wojskową Komendą Uzupełnień w sprawie reklamowania funkcjonariuszy oraz pracowników KPP
 • Prowadzenie ewidencji urlopów policjantów
 • Sporządzanie planu urlopów policjantów
 • Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich policjantów
 • Wprowadzanie i weryfikowanie danych związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku służby policjantów do systemu SWOP
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z kierownictwem oraz kierownikami komórek organizacyjnych KPP w sprawach osobowych
 • Odpowiedzialność za korespondencję związaną z działalnością kadrową
 • Odpowiedzialność za wszystkie pokwitowane dokumenty do czasu złożenia ich do archiwum
 • Na tym stanowisku wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
 • Opracowywanie rocznego planu doskonalenia zawodowego lokalnego KPP
 • Raz w roku przeprowadzanie egzaminu sprawności fizycznej dla policjantów oraz sporządzanie sprawozdania z tego zakresu
 • Przygotowywanie wykazów na kursy doskonalenia zawodowego i szkolenia dla funkcjonariuszy Policji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
<br>
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydane przez jednostki Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412),
 • biegła umiejętność obsługi komputera
 • znajomość przepisów ustawy o Policji, prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz ich prawidłowa interpretacja
 • umiejętność stosowania przepisów w praktyce
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i samodyscyplina
 • wysoka kultura osobista
 • odporność na stres oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • nieposzlakowana opinia i gotowość poddania się procedurze postępowania sprawdzającego
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • wykształcenie: wyższe
 • przeszkolenie kadrowe
 • biegła znajomość komputerowych programów biurowych (pakiet Microsoft Office)
 • umiejętność analizy oraz tworzenia tekstów o charakterze prawnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/staż pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydane przez jednostki Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412)
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Metody i techniki selekcji:

I etap selekcji :
- analiza merytoryczna aplikacji (zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w KPP w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30.05.2013 r., upubliczniony na BIP w KPP w Sępólnie Krajeńskim);

II etap selekcji :
- rozmowa kwalifikacyjna (nie stawienie się w wyznaczonym terminie na rozmowę oznacza rezygnację z dalszego postępowania kwalifikacyjnego).
Obszary badane podczas rozmowy kwalifikacyjnej (II etap selekcji) będą obejmowały:
- kompetencje niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku,
- znajomość przepisów ustawy o Policji, prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej
- umiejętność formułowania wypowiedzi,
- motywację do podjęcia pracy,
- autoprezentację kandydata.

UWAGA!
Proszę uważnie przeczytać informację o wymaganych dokumentach i oświadczeniach.

1. Koniecznie proszę umieścić w liście motywacyjnym dopisek „OFERTA NA STANOWISKO W SŁUŻBIE CYWILNEJ” oraz zaznaczyć jakiego ogłoszenia dotyczy (stanowisko, komórka organizacyjna, nr ogłoszenia).

2. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone DATĄ I CZYTELNYM PODPISEM. Oferty należy składać w Komendzie Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim w zamkniętych kopertach oraz zaznaczyć jakiego ogłoszenia dotyczy (stanowisko, komórka organizacyjna, nr ogłoszenia).

3. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego), przesłane mailem, niekompletne, uchybiające wymogom formalnym nie będą rozpatrywane. Kandydaci niezakwalifikowani do procesu rekrutacji z w/w przyczyn nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej , o czym zostaną powiadomieni telefonicznie.

5. Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku jest pozytywne zakończenie postępowania sprawdzającego, skutkujące wydaniem kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

6. Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim nie ponosi odpowiedzialności za niekompletną lub wadliwą treść ogłoszenia w przypadku jego kopiowania przez podmioty zewnętrzne i umieszczania na innych niż niniejszy portalach internetowych.

7. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowisko w korpusie służby cywilnej.

8. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, przynależność związkową, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Sępólno Krajeńskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna