Starszy inspektor
Białystok
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Zespole Radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Białymstoku

Warunki pracy

• Praca związana z organizacją, rozwojem i eksploatacją systemów łączności radiowej zainstalowanych w jednostkach Policji woj. Podlaskiego UKF w celu zapewnienia komórkom organizacyjnym KWP i jednostkom terenowym Policji woj. podlaskiego właściwego dostępu do systemów łączności radiowej,
• kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z pracownikami autoryzowanych punktów napraw sprzętu łączności w celu przekazania sprzętu do napraw gwarancyjnych
i pogwarancyjnych, a także z pracownikami i funkcjonariuszami jednostek Policji woj. podlaskiego oraz ze służbami łączności resortu spraw wewnętrznych i administracji
w celu dokonania uzgodnień, wyjaśnienia wątpliwości, problemów oraz udzielania informacji i porad dotyczących działania lub wdrażania systemów łączności radiowej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku z częstym przemieszczaniem się na parter oraz do innych obiektów na terenie woj. podlaskiego, w których znajdują się urządzenia sieci radiowych Policji
• narzędzia i materiały pracy: testery, narzędzia warsztatowe, biurko, telefon, komputer,
• bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy,
• sporadycznie praca w terenie (wdrażanie w KMP/LPP/LP/PP woj. podlaskiego nowych urządzeń łączności radiowej oraz usuwanie awarii,
• może występować konieczność podejmowania działania poza ustawowymi godzinami pracy (np. dyżur telefoniczny – w przypadku awarii sprzętu łączności radiowej pilny przyjazd do jednostki w celu usunięcia uszkodzenia).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analiza prac systemów łączności radiowej eksploatowanych w terenowych jednostkach Policji woj. podlaskiego i na tej podstawie opracowywanie nowych projektów, wdrożeń, sporządzanie programów organizacyjno-użytkowych i dokumentacji technicznych, wykorzystując graficzne programy komputerowe.
 • Nadzorowanie przekazywania do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu łączności radiowej oraz przygotowywanie związanej s tym niezbędnej dokumentacji.
 • Prowadzenie dokumentacji dot. systemów i urządzeń łączności radiowej w tym szczegółowych danych dot. każdego radiotelefonu, ewidencji współrzędnych geograficznych obiektów Policji woj. podlaskiego, ich wysokości.
 • Opracowywanie Opisów Przedmiotu Zamówienia planowanych zakupów sprzętu łączności radiowej, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w zakresie wyboru najkorzystniejszych ofert.
 • Przeprowadzanie programowania radiotelefonów oraz dokonywanie zmian aktualizacyjnych w obsadzie kanałowej.
 • Wykonywanie pomiarów systemów antenowych funkcjonujących w jednostkach Policji woj. podlaskiego.
 • Wykonywanie dokumentów w zakresie łączności radiowej będących załącznikami do dokumentacji na operacje policyjne, wykorzystując specjalistyczne graficzne programy komputerowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu elektrycznym lub pokrewnym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania, wdrażania lub utrzymania systemów radiokomunikacyjnych
 • Ogólna znajomość urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych (radiotelefony, systemy antenowe, repeatery, przemienniki radiowe)
 • Praktyczna obsługa urządzeń pomiarowych stosowanych w radiokomunikacji.
 • Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania uszkodzeń i usuwania awarii urządzeń radiokomunikacyjnych.
 • Znajomość programów graficznych.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o profilu elektrycznym
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi systemów radiokomunikacyjnych.
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność i kreatywność.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Systematyczność. Samodyscyplina. Dyspozycyjność.
 • Obsługa komputera – znajomość pakietu biurowego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok

  z dopiskiem na kopercie „ogłoszenie na stanowisko nr 30861 ”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 2304,82 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 36 04.

Starszy inspektor

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna