Starszy inspektor
Gdańsk
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków oraz kontroli
w Wydziale Kontroli KWP w Gdańsku

Warunki pracy

- komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- stres związany z permanentną obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych,
- krajowe wyjazdy służbowe,
- nietypowe godziny pracy, w tym dyżury.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków oraz listów i anonimów wpływających do KWP w Gdańsku,
 • ocena merytorycznej i formalnej prawidłowości wyjaśniania,rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków przez jednostki podległe oraz komórki organizacyjne KWP w Gdańsku,
 • przyjmowanie interesantów zgłaszających się do KWP w Gdańsku w sprawach skarg i wniosków oraz protokołowanie skarg i wniosków zgłaszanych ustnie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku,
 • przeprowadzanie kontroli, zgodnie z rocznym planem kontroli Wydziału,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń dot. problematyki skarg i wniosków,
 • prowadzenie czynności służbowych na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w związku z zaistnieniem zdarzeń nadzwyczajnych w celu oceny zgodności z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub od 1 roku w obszarze prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków
 • umiejętność argumentowania i przekonywania,
 • samodzielność i kreatywność, asertywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz chęć systematycznego podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego.
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Ściśle tajne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawo administracyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie: ok. 2 580 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i
stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!!
Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności.
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KWP
w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie .
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich
na innych portalach internetowych.
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na
portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!!
Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (058) 321-51-86, (058) 321-53-27

Starszy inspektor

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna