Starszy inspektor
Katowice
Kuratorium Oświaty w Katowicach

Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw rozliczeń księgowych i finansowych
w Oddziale Planowania i Księgowości Wydziału Finansów i Kadr

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Urzędu przy ul. Powstańców 41a. Budynek 10 piętrowy wyposażony jest w windy osobowe. W budynku znajduje się toaleta dostsowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podjazd.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w programie QNT-Quorum zgodnie z obowiązującą w Kuratorium Oświaty polityką rachunkowości oraz zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Ustawą o Finansach Publicznych. Prowadzenie księgowości konta pomocniczego - sum depozytowych,
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych, dekretacja i przygotowanie do dokonania kontroli wstępnej oraz do zatwierdzenia do wypłaty,
 • przygotowywanie przelewów z rachunków bankowych wydatków, dochodów budżetowych oraz sum depozytowych w celu terminowego regulowania zobowiązań. Przekazywanie poleceń przelewu do banku za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej,
 • windykacja należności, przygotowywanie i wysyłanie wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat,
 • sporządzanie dowodów polecenia księgowania naliczeń płacowych zgodnie z listami płac,
 • przygotowywanie i przekazywanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów. Przygotowywanie zgodnie z rozdzielnikiem rent wypadkowych oraz innych świadczeń byłym uczniom szkół i placówek oświatowych,
 • uzgadnianie i rozliczanie pod względem finansowym magazynów prowadzonych w Kuratorium Oświaty ze stanami magazynowymi przekazywanymi przez komórkę prowadzącą magazyn w celu comiesięcznego uzgadniania stanów magazynowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego stażu pracy w księgowości
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, rozporządzeń w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla jednostek budżetowych, klasyfikacji wydatków i dochodów, w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz ustawy o podatku VAT
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • umiejętność współpracy i wykorzystania posiadanej wiedzy,
 • doskonalenie zawodowe,
 • dobra organizacja pracy i orientacja na osiaganie celów,
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego stażu pracy w księgowości jednostki budżetowej
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • przeszkolenie w zakresie znajomości systemu bankowości elektronicznej enbepe,
 • kurs komputerowy - pakiet Office,
 • przeszkolenie w zakresie znajomości systemu Quorum
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość systemu bankowości elektronicznej enbepe oraz systemu Quorum,
 • kopie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu komputerowego - pakiet Office.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. Powstańców 41a
  40-024 Katowice, pok. 6.10

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kuratorium.katowice.pl , w zakładce „Kuratorium” - „Praca w kuratorium” (Procedura naboru i wzory oświadczeń). Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3450 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 606-30-25.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna