Starszy inspektor
Włocławek
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym

Warunki pracy

Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Miejskiej PSP we Włocławku. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: brak windy, podjazdów, dostosowanych toalet. Praca z zastosowaniem komputera i typowych urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu, a także poza jego siedzibą. Możliwość sporadycznych wyjazdów na narady służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie szczegółowej ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń środków trwałych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń, uwzględniającej podział na grupy kwalifikacji rodzajowej pozostałych środków trwałych
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji ilościowo-wartościowej zapasów, zmniejszeń i zwiększeń materiałów na składzie, będących w magazynie KM PSP
 • przedkładanie danych dotyczących zwiększeń i zmniejszeń stanów środków trwałych, środków trwałych w użytkowaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych do komórki finansów KM PSP do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni
 • egzekwowanie od osób odpowiedzialnych materialnie dokumenty księgowe mające wpływ na zmiany stanów poszczególnych grup rzeczowych składników majątku oraz dowody magazynowe
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych i środków trwałych w użytkowaniu
 • umieszczanie na stronie internetowej BIP KM PSP ogłoszeń i informacji o przetargach publicznych, dokumentacje przetargową oraz informację o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
 • umieszczanie na stronie internetowej KG PSP ogłoszeń i informacji o przetargach publicznych
 • uzgadnianie na koniec każdego kwartału stanów ilościowych z osobami odpowiedzialnymi materialnie w zakresie środków trwałych, środków trwałych w użytkowaniu oraz materiałów na składzie KM PSP
 • sporządzanie wymaganych na stanowisku pracy sprawozdań
 • dokonywanie wyceny rzeczowych składników majątku objętych inwentaryzacją
 • prowadzenie ewidencji wydawanych druków "Magazyn przyjmie MP", "Magazyn wyda MW", "Przyjęcie środka trwałego OT", "Przekazanie środka trwałego PT", "Likwidacja środka trwałego OT", w "książce druków ścisłego zarachowania
 • prowadzenie gospodarki mundurowej dla strażaków KM PSP
 • prowadzenie okresowych apeli mundurowych dla strażaków KM PSP
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu rozdzielnictwa składników majątku otrzymanego z KG PSP, z KW PSP i innych
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu darowizn
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatą równoważnika pieniężnego w zamian za przysługujący przejazd na koszt PSP
 • gromadzenie i stosowanie przepisów z zakresu działania na zajmowanym stanowisku pracy
 • doskonalenie organizacji pracy, metod i trybu pracy oraz utrzymanie stałego kontaktu z komórkami organizacyjnymi KM PSP
 • zastępuje na czas urlopów i innych dłuższych nieobecności osobę z obsługi sekretariatu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kserokopia prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- oferty złożone po terminie, niekompletne oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane,
- informacja o terminie oraz miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie wysłana na podany adres e-mail lub przekazana telefonicznie,
- oferty odrzucone będą przechowywane w komórce kadrowej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przez okres 2 tygodni od dnia zakończenia naboru - po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie,
- proponowane wynagrodzenie: 3.101,38 zł brutto,
- przewidywany termin zawarcie umowy na czas określony: 15.07.2019 r. - 22.05.2020 r.
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2320805 wew. 132

Starszy inspektor

Włocławek

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna